Het college van B&W vraagt de raad om budget voor het uitwerken van een visie voor ruimtelijke ontwikkelingen in Chaam en projecten op het gebied van water en verkeer. De gemeenteraad is hier op 10 maart 2022 mee akkoord gegaan. Dit betekent dat de gemeente en de samenwerkingspartners kunnen starten met projecten op die gebieden. De visie op de ruimtelijke ontwikkeling is de onderlegger voor de te maken keuzes op het gebied van wonen, werken, voorzieningen, verkeer, energietransitie en klimaatadaptatie.

Vier ambities

Het college van B&W van Alphen-Chaam stelde eerder op 25 januari 2022 het MUP Chaam 2040 vast. Dit is in nauwe samenwerking met de provincie Noord-Brabant opgesteld. Vorig jaar is met behulp van vele inwoners, ondernemers en verenigingen het Ontwikkelperspectief Chaam opgesteld die richting aangaf en als basis gold voor het MUP. In mei 2021 stemde de gemeenteraad in met het Ontwikkelperspectief Chaam. In het MUP zijn de vier ambities die in het Ontwikkelperspectief staan uitgewerkt. Dit zijn:

  • Chaam beschikt in 2040 over voldoende en passende ruimte voor wonen en werken
  • Chaam is in 2040 een vitaal lintdorp met een herkenbaar en gezellig centrum
  • De Chaamse leefomgeving is in 2040 gezond, beweegvriendelijk en klimaatadaptief
  • In 2040 wordt het lokaal en doorgaand verkeer in Chaam op duurzame en veilige wijze afgewikkeld.

Meer informatie over de ambities en het vervolg leest in dit magazine.

Samenwerking

De gemeente Alphen-Chaam werkt voor de uitvoering van het MUP nauw samen met de provincie Noord-Brabant en het Waterschap Brabantse Delta. ’We zijn blij met deze samenwerking. Juist deze samenwerking leidt tot het uitvoeren van projecten. We zoeken, nu en in de toekomst, samen naar voldoende geld en mensen om de projecten uit te voeren‘, aldus wethouders Van Raak en Wilmsen.

Aan de slag

Provincie Noord-Brabant start dit jaar met de verkeerskundige onderzoeken voor de aanpak van het verkeersvraagstuk N639. Uiteindelijke doel is het verminderen van het doorgaande vrachtverkeer. Waterschap Brabantse Delta start dit jaar met het opstellen van een bekenvisie. We werken samen om Chaam geschikt te maken tegen weerextremen als wateroverlast en extreme droogte. Van Raak: “Het zorgt er ook voor dat het fijn wonen, werken en leven blijft in Chaam en dat we klaar zijn voor de toekomst!’

De projecten die al in uitvoering zijn, of waarover een besluit is genomen, gaan gewoon door. Dit volgens de afspraken en planning die voor deze projecten geldt.