Overmatige plantgroei door stikstof en/of fosfaat

Precisiebemesting is een belangrijk hulpmiddel bij het verbeteren van de waterkwaliteit. Meer opname door de plant betekent minder verliezen naar bodem en water. Voor het verbeteren van het zuiveringsrendement zijn de waterschappen verantwoordelijk. Zij investeren volop in nieuwe installaties. Het verminderen van de stikstof- en fosfaatverliezen vanuit landbouwgronden is de verantwoordelijkheid van de land- en tuinbouw.

Betere benutting

De overheid probeert de stikstof- en fosfaatverliezen uit landbouwgrond te beperken door het opleggen van strenge gebruiksnormen. Niet de gebruiksnorm, maar onvoldoende benutting is vaak de oorzaak van de verliezen. Betere timing, betere dosering en nauwkeurige plaatsing zijn belangrijke hulpmiddelen bij het verminderen van verliezen. Ofwel precisiebemesting. De strenge gebruiksnormen leiden tot belangrijke innovaties: overschakeling op vloeibare meststoffen, precisiedosering van drijfmest, gebruik digitale bodem-, gewas- en opbrengstkaarten.

Nauwkeurige plaatsing en dosering

Dank zij GPS is het tegenwoordig mogelijk om overlappingen te voorkomen en de mest of kunstmest heel precies bij de plant of het kiemende zaadje te brengen. Daarbij zijn vloeibare meststoffen veel nauwkeuriger te doseren dan korrelvormige meststoffen. Ook een belangrijke ontwikkeling is de zogenaamde NIRS-analyse van drijfmest tijdens het toedienen. Zo kan meteen worden gecorrigeerd wanneer gehaltes veranderen.

Omgaan met pleksgewijze variaties

Er komen steeds meer mogelijkheden om pleksgewijze variaties binnen het perceel in beeld te brengen: bodemkaarten, gewasscans, opbrengstkaarten. Dit biedt de mogelijkheid oorzaken op te sporen, op te lossen en mestgiften te optimaliseren.

POP3

Het Europese plattelandsontwikkelingsprogramma POP3 biedt de provincie verschillende mogelijkheden om precisiebemesting te stimuleren. Bijvoorbeeld met subsidies. Zie www.stimulus.nl.

Momenteel worden de resultaten van de eerste openstelling beoordeeld. Daarna bekijkt de provincie of er nieuwe speerpunten zijn.