Uitvoeringsagenda

De uitvoeringsagenda is voor het laatste jaar in deze beleidsperiode gebaseerd op het in 2020 vastgestelde Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023. In eerste instantie is de uitvoeringsagenda bedoeld als leidraad voor de activiteiten waarop het interbestuurlijk toezicht zich dit jaar gaat richten om de beleidsdoelen te realiseren. In lijn met het landelijke programma Agenda Toekomst Toezicht (ATT) investeren we verder in het professionaliseren en het moderniseren van het interbestuurlijk toezicht. Te denken valt aan de inzet op risicogericht toezicht, het voeren van dialooggesprekken met de toezichtontvangers en het organiseren van kennisbijeenkomsten. Ook de andere vormen van toezicht, zoals themaonderzoeken en het behandelen van klachten en meldingen hebben een plek in de uitvoeringsagenda gekregen. Daarnaast zijn in de uitvoeringsagenda de methoden van het systematisch toezicht per toezichtgebied beschreven. Bij Huisvesting vergunninghouders, Informatie- en archiefbeheer en Monumentenzorg zijn deze aangepast ten opzichte van vorig jaar. 

Halverwege het jaar bekijkt de provincie of tussentijdse bijsturing nodig is, bijvoorbeeld naar aanleiding van geconstateerde tekortkomingen of maatschappelijke ontwikkelingen. Op deze manier kan de provincie als toezichthouder flexibel inspringen op nieuwe ontwikkelingen. Zo nodig wordt de planning aangepast. Daarmee heeft dit uitvoeringsprogramma een flexibel karakter.

De provincie spitst de beschrijving van de activiteiten toe op de onderdelen ‘interactie’ en ‘diagnose’. Dit is weergegeven in onderstaand schema Toezicht in balans uit het nieuwe beleidskader. Het schema is ook uitgeschreven te vinden in het document Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023.

Zie ook