Toezicht houden op de taakuitvoering door lokale overheden is naast een wettelijke taak ook één van de kerntaken van de provincie. Gedeputeerde Staten stellen jaarlijks het verslag over de uitvoering van het interbestuurlijk toezicht (IBT) vast. Interbestuurlijk toezicht ziet formeel toe op 7 medebewindstaken: 

  • Financiën
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Informatie- en archiefbeheer
  • Monumentenzorg
  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke ordening
  • Waterschappen

In het jaarverslag wordt verantwoording afgelegd over de uitvoering van de geplande activiteiten in het Uitvoeringsprogramma IBT 2022. Daarnaast licht het toe in hoeverre die activiteiten bijdroegen aan de gestelde doelen in Beleidskader IBT 2020-2023. Met dit beleidskader zet de provincie in op een betere balans tussen toezicht houden en adviseren, tussen grip houden en loslaten, tussen leren en corrigeren. Met de wettelijke taak van IBT wil de provincie een grotere impact maken op de uitvoeringspraktijk van gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen.

Tegelijk met het jaarverslag is een visual vastgesteld. Dit is een kleurrijk en beeldend overzicht van het jaar 2022.

Zie ook