Het beleidskader beschrijft hoe de provincie toezicht uitoefent op de Brabantse gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen (samenwerkingsverband tussen gemeenten). Het gaat daarbij om de volgende toezichtgebieden: 

  • Archief- en informatiebeheer
  • Financieel toezicht
  • Huisvesting vergunninghouders
  • Monumentenzorg
  • Omgevingsrecht
  • Ruimtelijke ordening
  • Waterschappen

Vanaf 2020 zet de provincie in op een betere balans tussen toezicht houden en adviseren, grip houden en loslaten, tussen leren en corrigeren. Kort gezegd: ‘Toezicht in balans’. Hierdoor wil de provincie met het toezicht meer impact hebben op de uitvoeringspraktijk van de toezichtontvangers: gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Dit betekent dat de provincie het oorspronkelijke uitgangspunt dat ze het toezicht ‘sober en op afstand’ zal uitvoeren, aanpast. De provincie geeft het toezicht een modernere vorm en brengt het in lijn met landelijke ontwikkelingen. Daarbij ligt de nadruk meer op lerend toezicht en dialoog.

Doel is dat de provincie met interbestuurlijk toezicht bijdraagt aan het optimaal functioneren van het openbaar bestuur, dat zelf het goede voorbeeld geeft. Zodat burgers kunnen vertrouwen op hun overheid.

Het bovenstaande is samengevat in onderstaand schema. Het schema is ook uitgeschreven te vinden in het document Beleidskader Interbestuurlijk Toezicht 2020-2023.

Interbestuurlijk toezicht maakt onderdeel uit van het programma Kwaliteit openbaar bestuur (KWOB).

Zie ook