Het betreft structurele inspanningen gekoppeld aan langjarige subsidierelaties. De financiële bijdrage van de provincie ten behoeve van deze organisaties en instellingen varieert van een beperkte bijdrage tot aan vrijwel gehele financiering.

Partner Toelichting Website

Logo Erfgoed Brabant

Erfgoed Brabant spant zich in om erfgoed te verankeren in de Brabantse Samenleving. Haar taken zijn het bevorderen van erfgoedbewustzijn onder een groot publiek, het verzorgen van en adviseren over erfgoededucatie en het ondersteunen van erfgoedinstellingen het beheer van hun erfgoed.

erfgoedbrabant.nl

Het Noordbrabants Museum beheert en ontsluitkennis en cultureel erfgoed op een aantrekkelijke manier. Om zodoende herkenning en inspiratie te bieden aan Brabanders en niet-Brabanders. Met bijzondere tentoonstellingen met een (inter-)nationale aantrekkingskracht willen zeeen bijdrage leveren aan het Nederlandse culturele leven.

noordbrabantsmuseum.nl

 

Logo Monumenten Wacht Monumentenwacht Noord-Brabant voorkomt het verval van cultureel erfgoed -in het bijzonder monumentale bouwwerken, historische interieurs en archeologische monumenten- in de provincie Noord-Brabant door regelmatige inspectie, doeltreffend noodherstel, deskundige en onpartijdige adviseringvan eigenaren en overheden, alsmede onafhankelijke kennisverspreiding.

mwnb.nl

  Stichting Brabants Heem is een koepelorganisatie voor alle Brabantse heemkundekringen met meer dan 30.000 leden.Enfunctioneertals spreekbuis, dienstverlener, belangenbehartiger en actienemer.

erfgoedbrabant.nl

brabantsheem.nl

Stichting Monumentenhuis Brabant Stichting Monumentenhuis Brabantbiedt aan gemeenten haardiensten aan om te komen tot versterking en verbetering van de gemeentelijke monumentenzorg. Zij nemen daarbij een onafhankelijke positie in tussen de private en publieke instanties die bij de monumentenzorg betrokken zijn.

www.monumentenhuisbrabant.nl

Provincaal Depot
Bodemvondsten
Noord-Brabant
Het doel van het Provinciaal depot is een duurzaam behoud en beheer van het archeologisch erfgoed. Vanuit de wettelijke taak zorgen zij voor generatiebestendig beheer van archeologisch erfgoed, als bron voor toekomstig wetenschappelijk onderzoek. In het depot zijn van ongeveer 2.000 locaties in heel Brabant vondsten aanwezig, afkomstig uit opgravingen, waarnemingen en veldverkenningen. Depot Bodemvondsten

 

Logo Brabant Collectie De Brabant Collectie wil boeken, tijdschriften, handschriften, oude krukken, kaarten, prenten, tekeningen, kranten en foto's uit de provincie Noord-Brabant verzamelen en zorgt ervoor dat deze openbaar toegankelijk blijven.

Brabant Collectie

Het Monumentenfonds houdt zich bezig met het verwerven, restaureren, herbestemmen en beheren van monumenten zodat het cultureel erfgoed in Brabant niet verloren gaat.

Monumentenfondsbrabant.nl

Magazine De Erfgoedfabriek De Erfgoedfabriek draagt zorg voor de herontwikkeling en herbestemming vangrote, iconische erfgoedcomplexen, die de vier verhaallijnen uit het erfgoedbeleid weergevenen bijdragen aan de identiteit van Brabant. Dit doen zij altijd met andere partijen in de markt. Oude gebouwen krijgen nieuwe functies, verhalen blijven levend en karakteristieke gebouwen in ons landschap blijven behouden. De Erfgoedfabriek

 

Logo ErfgoedLab ErfgoedLab Brabant is een platform voor herbestemmingsvraagstukken en haakt aan op initiatieven in de monumentenmarkt die een extra impuls kunnen gebruiken. Eigenaren en initiatiefnemers van monumenten in Noord-Brabant die voor een herbestemmingsopgave staan, maar er vanwege complexiteit niet uitkomen, kunnen een beroep doen op het ErfgoedLab.

ErfgoedLab Brabant