Cultuureducatie
Cultuureducatie - zowel op scholen als daarbuiten - vormt de basis voor een goed opgeleide bevolking die zich staande kan houden in de 21e eeuwse samenleving. Mensen die met hun creativiteit en originaliteit bijdragen aan Brabant als innovatieve regio, waar de leefbaarheid goed is en de sociale veerkracht sterk. Henri Swinkels: “Uiteindelijk gaat het bij cultuur om het maatschappelijk nut, de leefbaarheid en het welzijn van de mensen. Cultuureducatie is dus onmisbaar.”

De provincie wil cultuureducatie binnen de scholen verankeren door:
  • uitbreiding van het aantal deelnemende gemeenten en scholen aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit
  • verkenning van meer samenwerking met Pabo’s
  • ontwikkeling van doorlopende leerlijnen in primair en voortgezet onderwijs

Daarnaast wil de provincie - met gemeenten - zorgen voor een toegankelijk en duurzaam voorzieningenniveau voor buitenschoolse cultuureducatie. Ook het provinciaal Jeugd Cultuurfonds draagt daaraan bij. Dit stimuleert gemeenten kinderen uit gezinnen met inkomens van maximaal 120% van het bijstandsniveau financieel te ondersteunen om kunst te beoefenen.

De Cultuur Loper

De Cultuur Loper is een voorbeeld van Cultuureducatie in Brabant ontwikkeld door Kunstbalie en Erfgoed Brabant. Inmiddels nemen al 27 gemeenten en 175 scholen deel aan dit initiatief. De Cultuur Loper werkt aan verankering van cultuureducatie binnen de school. Meer informatie over De Cultuur Loper vind u op de website decultuurloper.nl

Jeugdcultuurfonds

Via het Jeugdcultuurfonds stimuleert de provincie gemeenten om kinderen uit gezinnen met inkomens van maximaal 120% van het bijstandsniveau financieel te ondersteunen om kunst te beoefenen. Zo draagt de provincie met het provinciaal Jeugdcultuurfonds bij aan de toegankelijkheid van cultuur. Meer informatie op de website van het Jeugdcultuurfonds

Impulsgelden

Makers, culturele instellingen, overheden, maatschappelijke organisaties, onderwijsinstellingen of bedrijven die willen bijdragen aan de versterking van de culturele sector, kunnen gebruik maken van de provinciale Impulsgeldenregeling. Voor de Impulsgeldenregeling is in 2017 € 1.650.000 beschikbaar. Daarnaast is geld beschikbaar voor het gebruik van kennisvouchers en voor ondersteuning bij crowdfunding. Hoewel het dus gaat om een subsidie, is de Impulsgeldenregeling bedoeld om mensen minder afhankelijk te maken van subsidies.

Vanaf 2017 is de Impulsgeldenregeling ook toegankelijk voor cultuureducatie. Kunstbalie adviseert aanvragers binnen de amateurkunst en cultuureducatie over hun plannen. Meer informatie vindt u op de website van de Kunstbalie