Netwerken op Europese schaal

Huis der Nederlandse provincies in Brussel (HNP)

De 12 Nederlandse provincies en het IPO hebben in 2000 in Brussel het Huis van de Nederlandse provincies (HNP) gesticht. Het HNP heeft een signalerende functie en is een platform voor de gezamenlijke belangenbehartiging van de provincies en het IPO in Brussel.

De lobbyist voor Noord-Brabant is Bert Schampers. Het doel is om het Brabantse netwerk binnen de EU te onderhouden en het coördineren, regisseren en onderhouden van (bestuurlijke) relaties. Verder participeren in netwerken om zo beleid te beïnvloeden en vorm te geven. Voorbeelden van dergelijke netwerken zijn:

Polis

Polis is een netwerk van Europese steden en regio’s die samenwerken aan de ontwikkeling van innovatieve technologieën en beleid over lokaal transport.

Comité van de Regio's

Het Comité van de Regio’s is een institutioneel orgaan van de Europese Unie en is de schakel tussen de Europese Unie en de regio’s en gemeenten. Het Comité van de Regio's kanaliseert informatie van de Europese instellingen naar de steden en de regio’s in Europa. Daarnaast functioneert het comité als spreekbuis waardoor de decentrale overheden hun stem in het institutionele besluitvormingsproces kunnen laten horen.

Vanguard Initiative

Vanguard Initiative is een politiek gedreven samenwerkingsverband tussen een aantal sterke, ambitieuze industriële Europese regio’s. Gezamenlijk nemen deze regio’s het voortouw bij het (mede) vormgeven van EU-beleid op het gebied van innovatie en industrie. Dat doen ze met concrete acties. Zeeland, Limburg, Brabant en Brainport trekken in dit netwerk gezamenlijk op als Zuid-Nederland.

Coral

Coral staat voor Community of Regions for Assisted Living. Brabant heeft een actieve rol in dit Europese netwerk, waarin tientallen regio’s samenwerken aan oplossingen die het mogelijk maken langer prettig thuis te wonen en gezond ouder te worden. CORAL is gesprekspartner van de Europese Commissie, onder andere in het European Partnership on Active and Healthy Ageing. Bovendien zijn de leden van CORAL actief in het ontwikkelen en uitvoeren van diverse Europese projecten.

Districts of Creativity

Brabant is lid van Districts of Creativity, een informeel netwerk van 13 sterke, creatieve en innovatieve regio’s. Dit netwerk is gericht op het vinden van oplossingen voor sectoroverschrijdende vraagstukken, met de nadruk op creativiteit en innovatie in internationaal verband. Onder de vlag van Districts of Creativity organiseren de leden diverse activiteiten zoals reverse missions en het jaarlijkse Creativity World Forum. Met dit lidmaatschap plaveit de provincie de weg voor allerlei Brabantse partijen die internationale samenwerking zoeken op het terrein van de creatieve industrie, vrijetijdseconomie en maatschappelijke opgaven zoals gezond ouder worden en duurzame energie.

Contact

Netwerken op Europese schaal