Subsidie drugsafval


In natuur- en agrarische gebieden, maar ook in de kom van dorpen en steden, wordt regelmatig afval gedumpt dat bij de productie van synthetische drugs overblijft. Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval kunnen via het centrale loket van uitvoeringsorganisatie BIJ12 compensatie aanvragen op grond van de Subsidieregeling opruiming drugsafval Noord-Brabant 2021-2024.

De regeling is bestemd voor gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

Verruiming regeling

In navolging op Rijksafspraken heeft de provincie de subsidieregeling gewijzigd. Dit betekent dat de vergoeding voor het opruimen van gedumpt drugsafval en sanering van de bodem als gevolg van de dumping hoger wordt. Dit betreft drugsafval achtergelaten in of op de bodem, dan wel het lozen of storten ervan in oppervlaktewater. Deze wijziging geldt met terugwerkende kracht vanaf inwerkintreding van de regeling, 1 januari 2021. Dit betekent dat grondeigenaren de opruimkosten van drugsafval vergoed krijgen tot € 200.000. Dit was eerder een vergoeding tot € 24.999.

Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen (publieksrechtelijke rechtspersonen) krijgen tot € 50.000 de helft vergoed. Gemaakte projectkosten boven dit bedrag worden volledig vergoed tot een bedrag van € 200.000.

Subsidie kan worden aangevraagd voor de compensatie van kosten die gemaakt zijn voor drugsafval dat is opgeruimd in de periode oktober 2020 tot en met december 2024.
Aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. De regeling is met middelen van en in samenwerking met het ministerie van Justitie en Veiligheid tot stand gekomen. Elke provincie kent een eigen subsidieplafond. Voor de provincie Noord-Brabant bedraagt dit plafond jaarlijks € 342.410. Als gevolg van de verruiming is het plafond in 2023 hoger.

Projectkosten hoger dan maximale vergoeding van € 24.999?

Indien u een aanvraag heeft gedaan in 2021 of 2022, maar de subsidiabele projectkosten waren hoger dan het maximaal toegekende bedrag van € 24.999? Uitvoeringsorganisatie BIJ12 zal u direct benaderen om in lijn met de nieuwe regeling te compenseren.

Subsidie aanvragen

  • U kunt subsidie aanvragen via de website van BIJ12. Uitvoeringsorganisatie BIJ12 is het loket voor subsidieaanvragen vanuit heel Nederland. Alle aanvragen komen bij BIJ12 binnen, worden daar behandeld en bij toewijzing vindt vervolgens ook de subsidiebetaling plaats.
  • Voor alle voorwaarden en de mogelijkheid om subsidie aan te vragen zie: Subsidie Drugsafval opruimen.

Heeft u vragen?

Maak dan gebruik van het vragenformulier of bel met het algemene telefoonnummer van de provincie.

Versnelde aanpak drugsafvallozingen

Steeds vaker wordt drugsafval rechtstreeks geloosd, bijvoorbeeld in de natuur.