De provincie voert een Bibob-onderzoek uit bij aanvragen om een omgevingsvergunning onderdeel milieu (oprichtings-, veranderings- of revisievergunning) waarbij:

  1. De provincie bevoegd gezag is op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), en
  2. Een van de in het beleid genoemde categorieën op de inrichting van toepassing is (onder andere inrichtingen bestemd voor op- en overslag van vuurwerk, ver- en bewerking van afvalstoffen en mestverwerking).

U kunt bij de vergunningverlener van de omgevingsdienst informeren of het bibob-beleid op uw aanvraag van toepassing is. Zie daarvoor het document Categorieën milieu.

Vragenformulier

De aanvrager van de omgevingsvergunning vult het vragenformulier in en ondertekent dit. Als een ander bedrijf of andere organisatie (een gedeelte van) de inrichting gebruikt, dan levert ook deze een ingevuld vragenformulier in. 

Het bibob-onderzoek loopt gelijktijdig met de behandeling van de aanvraag voor een omgevingsvergunning. Wettelijk is vastgesteld dat binnen 26 weken door de provincie moet worden beslist op een aanvraag voor een oprichtings-, veranderings- of revisievergunning onderdeel milieu.

Beslistermijn

Deze beslistermijn wordt opgeschort als bij de aanvraag, waarop het bibob-beleid van toepassing is, geen ingevuld Bibob-vragenformulier is ingediend. U wordt dan verzocht om het vragenformulier alsnog in te dienen. Als u niet alle gevraagde gegevens indient kan de provincie de aanvraag buiten behandeling laten.

De beslistermijn wordt ook opgeschort op het moment dat de provincie advies aanvraagt bij het Landelijk Bureau Bibob (LBB). Het LBB moet uiterlijk binnen 12 weken een advies aanleveren aan bij de provincie.

In verband met de geheimhouding wordt het vragenformulier bij de bibob-eenheid ingediend.

Zie ook