Op het haven- en industrieterrein Moerdijk (HIM) zijn al meerdere netwerken aangelegd om restwarmte te vervoeren. Ondanks de ambitie van de gemeente Moerdijk, Havenschap Moerdijk en de provincie Noord-Brabant om deze netwerken fors uit te breiden, werd het project eind 2019 na jarenlange voorbereiding voorlopig stilgelegd.

Van Moerdijk naar Prinsenland

In het klimaatakkoord staan stevige ambities over de verduurzaming van de glastuinbouw en industrie in Nederland. Op het Haven- en Industrieterrein Moerdijk is restwarmte beschikbaar die de bedrijven nu afvoeren naar de lucht en het oppervlaktewater. EnergywebXL zou ervoor zorgen dat die restwarmte niet verloren gaat, maar gebruikt wordt door andere bedrijven en huishoudens.

Het Agro-food cluster Nieuw Prinsenland heeft een grote behoefte aan warmte en CO2. Onder meer vanwege de schaalgrootte zou Nieuw Prinsenland bij uitstek geschikt zijn om te laten zien hoe een dergelijke uitkoppeling gerealiseerd kan worden. De aanleg zou overigens ook een opstap zijn naar bredere gebiedsontwikkeling en verduurzaming van de regio, met mogelijk aansluiting van woonkernen op het warmtenet.

Waar willen we naartoe?

De betrokken partijen vinden het bijzonder spijtig dat dit project dreigt te stranden. Dit wringt des te meer, omdat dit project in kosten en investeringen per ton bespaarde CO2-uitstoot nog steeds relatief goedkoop is. Partijen zien nog steeds goede mogelijkheden om de warmte uitkoppeling tussen Shell Moerdijk en de glastuinbouw en industrie in Nieuw Prinsenland te realiseren. Nieuw Prinsenland is misschien wel het meest voor de hand liggende glastuinbouwgebied in Nederland om te verduurzamen, vanwege de schaalgrootte, de compacte ligging en omdat het nieuw wordt aangelegd. De opstartkosten en de benodigde financiële zekerheden zijn echter te hoog om alleen door de deelnemers van het eerste uur te laten dragen. De projectpartijen gaan dan ook graag in gesprek met het kabinet over haar visie en beleid voor de inzet van restwarmte om de energietransitie te versnellen.

Zie ook