Logo Pop Brabant

Wat is POP3

POP3 staat voor het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma en is gericht op de landbouw met de daarmee verbonden thema’s zoals innovatie agrofood, water, natuur, milieu en plattelandsontwikkeling.
Het subsidieprogramma POP3 Brabant loopt tot en met 2020 en de uitvoering ervan ligt vooral bij de provincies. Met de Europese subsidies van POP3 verdubbelt de provincie de financiële inzet voor haar eigen beleidsprogramma’s en die van de waterschappen waarmee zij afspraken heeft gemaakt. Daar staat tegenover dat de uitvoering van de subsidieregeling  moet voldoen aan de Europese randvoorwaarden.

Subsidie aanvragen: subsidieloket Stimulus

Stimulus Programmamanagement, uitvoeringsinstantie van de provincie, wordt het centrale loket voor het indienen van subsidieverzoeken en de afwikkeling daarvan. De hele administratieve verwerking van subsidieaanvraag tot afhandeling gebeurt digitaal.
De website van Stimulus biedt alle actuele informatie rondom het programma zoals specifieke maatregelen en openstellingen. U kunt hier terecht met vragen en u kunt nagaan of uw projectidee in aanmerking komt. Zie: www.stimulus.nl.

Subsidiemaatregelen POP3 Brabant

In het kader van POP3 zal de provincie Noord-Brabant de komende vijf jaar besluiten tot meerdere openstellingen ter versterking van het provinciale beleid en dat van de Brabantse waterschappen. Het subsidiekader voor het inrichten van deze openstellingen wordt gevormd door de volgende maatregelen: 

  1. Trainingen, workshops en coaching van agrarische ondernemers en demonstratieactiviteiten;
  2. Fysieke investeringen in innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen;
  3. Fysieke investeringen in verduurzaming en innovatie van agrarische ondernemingen van jonge landbouwers (<40);
  4. Investeringen in kavelruil en bedrijfsverplaatsing, met (ook) een meerwaarde op het gebied van water, natuur, verkeersveiligheid of leefbaarheid;
  5. Investeringen niet gericht op het productieproces maar ter verbetering van biodiversiteit, natuur, landschap en hydrologische maatregelen in het kader van Programmatische Aanpak Stikstof (PAS);
  6. Investeringen niet gericht op het productieproces maar op waterdoelen;
  7. Samenwerking in het kader van European Innovatie Partnerschap (EIP);
  8. LEADER (uitsluitend in het hiervoor aangewezen gebied rond de N69);
  9. Agrarisch Natuurbeheer.

Brabants platteland innoveert en vernieuwt

Het is belangrijk dat het platteland in Brabant innoveert en vernieuwt en dat het milieu beschermd wordt. De lucht, het water en het land in Brabant moeten schoon zijn en ruimte bieden aan de voedselproductie, ook in de toekomst. Op het platteland werken we aan voedsel en dat doen we steeds schoner en veiliger en op een wijze die beter aansluit op de maatschappelijke wensen en die van de directe omgeving.  Daarom stimuleren de initiatiefnemers agrariërs, waterschappen en kennisinstellingen om samen te werken aan innovatie en verduurzaming van de landbouw en de daarmee verbonden beleidsopgaven voor water, natuur, milieu, transitie agrofood en plattelandsontwikkeling.

Innovatie

Innovatie vormt de rode draad in het POP3 Brabant. Daarmee is gekozen voor een trendbreuk met POP2 dat was gericht op brede plattelandsontwikkeling. De openstellingen van POP3 richten zich op robuuste projecten en/of projecten die leiden tot meer beweging in de agrarische sector. Alleen de beste projecten komen na een selectieronde voor subsidie in aanmerking.
Daarmee sluiten we aan op de thema’s van het Bestuursakkoord: Brabant Innoveert, Brabant Vergroent, Brabant Verduurzaamt.

Elke tranche stelt via één of meer openstellingen subsidie beschikbaar voor één of meerdere van de bovengenoemde maatregelen. 

Contact

POP3 Brabant: Europese subsidie voor platteland