De ambitie richt zich met name op het gebied van duurzame logistiek, chemie en procesindustrie. De beoogde groei moet een belangrijke impuls geven aan de economie en werkgelegenheid in West-Brabant. Moerdijk wil hierbij stevig inzetten op de afhandeling van containers die via de havens van Rotterdam en Antwerpen Europa binnenkomen. Daarnaast beogen de partijen het aantal Europese kustvaartroutes dat Moerdijk aandoet, te laten toenemen.

Regio aantrekkelijk houden

De partijen willen investeren in het aantrekkelijk houden van de regio. Inwoners van de kern Moerdijk hebben de mogelijkheid om gebruik te maken van een waarborgregeling die hen meer zekerheid moet bieden om te kunnen blijven wonen in Moerdijk. De provincie stelt daarvoor een lening van € 10 miljoen beschikbaar aan de gemeente Moerdijk. Daarnaast staat de provincie voor € 12,5 miljoen garant voor het eventueel aantrekken van tijdelijke extra financiering. Het Havenbedrijf Moerdijk zal in 2030 de kosten van de regeling overnemen.

Haven van Moerdijk

De haven van Moerdijk, 4e zeehaven van Nederland, verbindt Brabant via water, buisleiding, weg en spoor met het buitenland. Zij heeft korte verbindingen met havens in heel Europa en vervult een ondersteunende functie voor de nabijgelegen havens van Rotterdam en Antwerpen. De haven telt 440 bedrijven in onder andere chemie en logistiek, die direct en indirect werk bieden aan 18.000 mensen. De bedrijven weten door bewerking van inkomende goederen relatief veel waarde toe te voegen. In de havenstrategie staan de doelen van het havenbedrijf en haar aandeelhouders voor 2030 omschreven.

Na de verzelfstandiging in 2017 kan het Havenschap Moerdijk nu bedrijfsmatiger en slagvaardiger opereren en samenwerken met anderen. Als commercieel havenbedrijf kunnen bovendien eenvoudiger nationale en internationale bedrijven en goederenstromen binnen gehaald worden. Door uitgifte van aandelen is meer vermogen aan te trekken voor ontwikkeling van het havengebied.
Het havenbedrijf wil verder groeien en haar positie versterken als centraal knooppunt voor duurzame logistiek en als gunstige vestigingslocatie voor de procesindustrie. Van belang bij de verdere ontwikkeling van het haven- en industrieterrein is de balans tussen de belangen van omwonenden, natuur en milieu en economie.

Logistiek Park Moerdijk (LPM)

De komende jaren verrijzen op het grootschalig logistiek bedrijventerrein van zo’n 140 hectare ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) logistieke bedrijven die naast opslag en distributie extra waarde toevoegen, bijvoorbeeld door assemblage- of montagewerkzaamheden. Zij kunnen op hun beurt weer gebruik maken van de logistieke mogelijkheden van het naastgelegen haven- en industrieterrein Moerdijk.
De ontwikkeling van Logistiek Park Moerdijk is een flinke impuls voor de economie en werkgelegenheid in met name West-Brabant. Er zijn circa 4.000 à 5.000 banen mee gemoeid. Het is een belangrijke toevoeging aan het haven- en industrieterrein Moerdijk en de verdere uitbouw van het multimodale knooppunt Moerdijk. De locatie is multimodaal ontsloten via de weg, het spoor en het water. LPM biedt kansen om de positie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame logistiek in de Vlaams Nederlandse Delta verder te versterken.

Maatregelen

Aan de realisatie van LPM ging een jarenlange juridische procedure bij de Raad van State vooraf. Na een tussenuitspraak in november 2019 vroeg de Raad van State alleen nog om aanvullende maatregelen omtrent stikstofneerslag op Natura2000-gebieden. De provincie heeft daarvoor de vergunningen van 6 veehouderijen in en buiten Brabant gekocht. Slechts een deel van de stikstofruimte die door deze aankopen beschikbaar komt, is nodig voor LPM. In overleg met de betrokken andere provincies komt het resterende deel ter beschikking voor regionale ontwikkelingen ter plekke. Een tweede maatregel is dat LPM vrijwel volledig gasloos wordt door het niet aan te sluiten op het gasnet.

Uitspraak

Met de uitspraak van de Raad van State kunnen de gronden worden overgedragen aan Havenbedrijf Moerdijk. Nadat het eerste deel bouwrijp is gemaakt kan de gronduitgifte starten. Afhankelijk van het afsluiten van een eerste contract zou in de loop van 2021 het eerste bedrijf zich daadwerkelijk op LPM kunnen vestigen.

Op de hoogte blijven?

Wilt u op de hoogte blijven van de ontwikkelingen rond de Havenstrategie Moerdijk 2030 en het Uitvoeringsprogramma? Abonneer u dan op de digitale nieuwsbrief Havenstrategie Moerdijk. Met deze nieuwsbrief informeren de gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en het Havenbedrijf Moerdijk u regelmatig over actuele ontwikkelingen. Kijk ook voor meer informatie op www.portofmoerdijk.nl.

Zie ook