Na de vaststelling hebben het inpassingsplan en exploitatieplan gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode was er gelegenheid om in beroep te gaan tegen beide plannen. Hiervan maakten drie partijen gebruik. De Raad van State moet nu uitspraak doen over de ingediende beroepen. Door onduidelijkheid over de PAS (Programmatische Aanpak Stikstofdepositie) duurt dit langer dan gebruikelijk. Op dit moment is moeilijk aan te geven wanneer een uitspraak volgt. Met het inpassingsplan kan ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder (A16/A17) bij Moerdijk een grootschalig logistiek bedrijventerrein worden aangelegd. Hiermee kan de provincie de economische structuur in (West-)Brabant versterken en een bijdrage leveren aan de werkgelegenheid in deze regio.

Duurzaam

Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics (VAL-)bedrijven. Dit zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend, duurzaam en innovatief karakter. De provincie wil met Logistiek Park Moerdijk de economische structuur in (West-)Brabant versterken door deze VAL-bedrijven vestigingsruimte te bieden. Logistiek Park Moerdijk zal ook de positie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame logistiek in de Vlaams Nederlandse Delta verder versterken. De locatie ten zuiden van knooppunt Klaverpolder in West-Brabant is daarvoor een uiterst geschikte plek. De locatie is multimodaal ontsloten en biedt kansen voor synergie en samenwerking met het nabijgelegen Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

Moerdijk Meer Mogelijk

In 2009 tekenden het rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘Realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk Meer Mogelijk, bestaande uit 9 plannen. Samen zijn die plannen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor de regionale en bovenregionale economie. Logistiek Park Moerdijk is 1 van die 9 plannen.

Meer informatie: www.moerdijkmeermogelijk.nl.

Contact

Logistiek Park Moerdijk

Zie ook