Het inpassingsplan biedt de mogelijkheid tot ontwikkeling van een grootschalig logistiek bedrijventerrein in de gemeente Moerdijk. In totaal biedt het inpassingsplan ruimte aan ongeveer 142 hectare logistieke kavels met bijbehorende (openbare) voorzieningen. Eerder, op vrijdag 15 juli 2016, is het inpassingsplan ook vastgesteld door Provinciale Staten van Noord-Brabant. Naar aanleiding van ingestelde beroepen tegen dat besluit heeft de Afdeling bestuursrechtspraak op 13 november 2019 een tussenuitspraak gedaan over het inpassingsplan.

Met die tussenuitspraak hebben Provinciale Staten de opdracht gekregen om binnen 26 weken een geconstateerd gebrek in de passende beoordeling te herstellen. Alle andere door appellanten naar voren gebrachte beroepsgronden zijn ongegrond verklaard. Zo is de Raad van State van oordeel dat de vraag naar bedrijventerreinen voor de doelgroep van Logistiek Park Moerdijk voldoende is aangetoond en er niet voldoende aanbod is, ook niet binnen het bestaand stedelijk gebied. Daarmee is voldaan aan de principes van zorgvuldig ruimtegebruik. Met het besluit van 8 mei 2020 hebben Provinciale Staten voldaan aan de opdracht van de Raad van State. Overeenkomstig die opdracht is het gebrek in de passende beoordeling hersteld, een addendum op de passende beoordeling toegevoegd aan de onderbouwing van het inpassingsplan, en zijn planregels toegevoegd. Voor het overige is het inpassingsplan ongewijzigd.

Duurzaam

Logistiek Park Moerdijk is vooral bedoeld voor grootschalige Value Added Logistics (VAL-)bedrijven. Dit zijn logistieke bedrijven die zich naast reguliere opslag- en distributieactiviteiten richten op activiteiten die toegevoegde waarde opleveren. Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend, duurzaam en innovatief karakter. De provincie wil met Logistiek Park Moerdijk de economische structuur in (West-)Brabant versterken door deze VAL-bedrijven vestigingsruimte te bieden. Logistiek Park Moerdijk zal ook de positie van Moerdijk als hét knooppunt van duurzame logistiek in de Vlaams Nederlandse Delta verder versterken. De locatie ten zuiden van knooppunt Klaverpolder in West-Brabant is daarvoor een uiterst geschikte plek. De locatie is multimodaal ontsloten en biedt kansen voor synergie en samenwerking met het nabijgelegen Zeehaven- en industrieterrein Moerdijk.

Moerdijk Meer Mogelijk

In 2009 tekenden het rijk, de provincie en de gemeente Moerdijk de bestuursovereenkomst ‘Realisatie gebiedsontwikkeling Moerdijk’, ook bekend als Moerdijk Meer Mogelijk, bestaande uit 9 plannen. Samen zijn die plannen gericht op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor de regionale en bovenregionale economie. Logistiek Park Moerdijk is 1 van die 9 plannen.

Zie ook