Vanaf de inwerkingtreding is de adviesplicht voor provincies omgezet in een adviesmogelijkheid. Gedeputeerde Staten adviseren dan alleen nog bij herbestemming, reconstructie, ingrijpende wijzigingen of sloop van monumenten buiten de bebouwde kom.

Structuurvisie

Het college van Gedeputeerde Staten adviseert binnen de vastgestelde cultuurhistorische landschappen van provinciaal belang. Het college besteedt bij advisering extra aandacht aan monumenten die tot de provinciale zorgcategorieën horen, zoals industrieel erfgoed, religieus erfgoed, molens, kastelen en gebouwen met sociaal-maatschappelijke functies.

Contact

Wijziging Monumentenwet 1988