Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Brabant verwacht in 3 jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen.

Wat is een piekbelaster?

Een piekbelaster is een veehouderijlocatie waarvan de stikstofdepositie op stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, in het afgelopen jaar, meer bedroeg dan 2 mol stikstof gemiddeld per hectare per jaar. Alleen bedrijven die dichtbij zo’n gebied liggen voldoen daaraan. Meestal gaat het om slechts enkele honderden meters afstand, maar de maximale afstand is 10 kilometer. Voor veehouderijen met fosfaat-, varkens- of pluimveerechten moeten die rechten voor ten minste 80% zonder beperking ter beschikking staan aan de veehouderij. Met behulp van de nieuwe AERIUS Aankoop Calculator kunnen veehouders nagaan of zij piekbelaster zijn.

Aanmeldperiode 1e ronde gesloten

Tot 1 maart 2021 hebben zich 29 belangstellenden gemeld. De provincie onderzoekt nu of aanmeldingen compleet en ontvankelijk zijn. Bij meer dan 10 ontvankelijke aanmeldingen gaan wij over tot prioritering aan de hand van 2 criteria:

  • de omvang en locatie van stikstofdepositie op een stikstofgevoelig Natura 2000-gebied en
  • de omvang en locatie van de aangeboden grondpercelen.

Mocht u vragen hebben over de opkoopregeling of uw aanmelding, neem dan contact op met het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie.
Naar verwachting volgen de 2e en de 3e ronde in het begin van 2022 en 2023. Het Rijk stelt namelijk in drie rondes geld beschikbaar aan de provincies om piekbelasters stikstof te kunnen aankopen

Grond

Om te bepalen met welke piekbelasters die zich aangemeld hebben de provincie in zee gaat, kijkt de provincie, behalve naar stikstof, ook naar bedrijven die (landbouw)grond willen mee verkopen. Als aangekochte grond in te zetten is voor de gebiedsgerichte aanpak van de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant, dient dat meerdere doelen in één keer. Zo kan vrijkomende grond bijvoorbeeld benut worden voor extensivering van een naburige veehouder of voor natuuraanleg. Ook veebedrijven zonder grond kunnen in aanmerking komen voor aankoop.

Gericht op stoppen

De opkoopregeling is gericht op het verminderen van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden door veehouderijen die willen stoppen daadwerkelijk te beëindigen. De regeling heeft daarmee het karakter van een stoppersregeling. De regeling is dan ook niet bedoeld voor veehouders die elders opnieuw een bedrijf willen beginnen of een bestaand bedrijf willen overnemen. Veehouders die willen verduurzamen of verplaatsen (nieuwe vestiging of overname), kunnen gebruik maken van één van de andere regelingen die het ministerie van LNV specifiek voor die doeleinden beschikbaar stelt.

Meerdere regelingen voor veehouders

De gerichte opkoop is één van de regelingen die het kabinet aankondigde in het kader van de stikstofaanpak. In 2021 komt er een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar, de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee- varkens en pluimveehouders zich te zijner tijd kunnen aanmelden bij RVO, ook als ze geen piekbelaster zijn. Verder was het voor varkenshouders, in het kader van de aanpak van geuroverlast, eerder mogelijk in te schrijven voor de sanering varkenshouderijen. Die regeling is inmiddels gesloten.

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden over de vrijwillige aankoop van piekbelasters vindt u op www.aanpakstikstofbrabant.nl.