Provincies krijgen budget van het Rijk om zogenoemde piekbelasters aan te kopen, op basis van vrijwilligheid. Brabant verwacht in drie jaar tijd 35 tot 45 veehouderijen te kunnen aankopen.

Wat is een piekbelaster?

Een piekbelaster is een veehouderijlocatie waarvan de stikstofdepositie op stikstofgevoelig Natura 2000-gebied, in het afgelopen jaar, meer bedroeg dan 2 mol stikstof gemiddeld per hectare per jaar. Alleen bedrijven die dichtbij zo’n gebied liggen voldoen daaraan. Meestal gaat het om slechts enkele honderden meters afstand, maar de maximale afstand is 10 kilometer. Voor veehouderijen met fosfaat-, varkens- of pluimveerechten moeten die rechten voor ten minste 80% zonder beperking ter beschikking staan aan de veehouderij. Met behulp van de nieuwe Aerius Aankoop Calculator kunnen veehouders nagaan of zij piekbelaster zijn.

Aanmelden vanaf 18 januari

Belangstellende veehouders kunnen zich tussen 18 januari en 1 maart 2021 bij het Ondersteuningsloket Stikstof van de provincie vrijblijvend aanmelden voor de eerste ronde van de opkoopregeling. De tweede en derde ronde volgen naar verwachting in het najaar van 2021 en 2022. Het Rijk stelt namelijk in drie rondes geld beschikbaar aan de provincies om piekbelasters stikstof te kunnen aankopen.

Grond

Om te bepalen met welke piekbelasters die zich aangemeld hebben de provincie in zee gaat, kijkt de provincie, behalve naar stikstof, ook naar bedrijven die (landbouw)grond willen mee verkopen. Als aangekochte grond in te zetten is voor de gebiedsgerichte aanpak van de 14 stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden in Brabant, dient dat meerdere doelen in één keer. Zo kan vrijkomende grond bijvoorbeeld benut worden voor extensivering van een naburige veehouder of voor natuuraanleg. Ook veebedrijven zonder grond kunnen in aanmerking komen voor aankoop.

Gericht op stoppen

De opkoopregeling is gericht op het verminderen van stikstofneerslag op Natura 2000-gebieden door veehouderijen die willen stoppen daadwerkelijk te beëindigen. De regeling heeft daarmee het karakter van een stoppersregeling. De regeling is dan ook niet bedoeld voor veehouders die elders opnieuw een bedrijf willen beginnen of een bestaand bedrijf willen overnemen. Veehouders die willen verduurzamen of verplaatsen (nieuwe vestiging of overname), kunnen gebruik maken van één van de andere regelingen die het ministerie van LNV specifiek voor die doeleinden beschikbaar stelt.

Meerdere regelingen voor veehouders

De gerichte opkoop is één van de regelingen die het kabinet aankondigde in het kader van de stikstofaanpak. In 2021 komt er een tweede (vrijwillige) stoppersregeling beschikbaar, de landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties. Dit is een subsidieregeling waarvoor melkvee- varkens en pluimveehouders zich te zijner tijd kunnen aanmelden bij RVO, ook als ze geen piekbelaster zijn. Verder was het voor varkenshouders, in het kader van de aanpak van geuroverlast, eerder mogelijk in te schrijven voor de sanering varkenshouderijen. Die regeling is inmiddels gesloten.

Veelgestelde vragen

Veel gestelde vragen en antwoorden over de vrijwillige aankoop van piekbelasters vindt op www.aanpakstikstofbrabant.nl/veelgestelde-vragen-piekbelasters U kunt zich via deze website vanaf 18 januari 2021 ook aanmelden.


Contact

Vrijwillige aankoop piekbelasters stikstof