Hieronder vindt u enkele algemene vragen en antwoorden over de aanpak stikstof.

Heeft u specifieke vragen over bijvoorbeeld de planvorming in de provincie Noord-Brabant, of uw vergunning(aanvraag)? Kijk dan op het Informatieplatform Aanpak Stikstof in Brabant.

Contact

Vragen en antwoorden over stikstof

Zie ook

Veelgestelde vragen (5)

Open Links Sluit Links
 • Wat is stikstof?

  Stikstof (N2) is een kleur- en reukloos gas dat overal om ons heen is. Ongeveer 78% van alle lucht bestaat uit stikstof. Stikstof is van zichzelf niet schadelijk voor mens en milieu. Maar er zijn ook verbindingen van stikstof in de lucht die wel schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu. Dit zijn stikstofoxiden (NOx, een verbinding van stikstof en zuurstof) en ammoniak (NH3, een verbinding van stikstof en waterstof). De hoeveelheid stikstofoxiden en ammoniak in de lucht heet de concentratie.

  • Stikstofoxiden (NOx) komen vooral in de lucht terecht door uitlaatgassen van het verkeer en de uitstoot van industrie.
  • Ammoniak (NH3) komt met name van dieren in de veeteelt.

  Een klein deel komt uit overige bronnen zoals industrie, de bouw en het verkeer. Boeren gebruiken mest van dieren en kunstmest om hun land te bemesten. Een deel van die mest verdampt als ammoniak en komt zo in de lucht. Om de zogenaamde ‘stikstofproblematiek’ goed te begrijpen, zijn drie termen belangrijk

  • Concentratie (hoeveel zit er in de lucht)
  • Emissie (hoe komt het in de lucht)
  • Depositie (hoe komt het op/in de grond)

  Bron: www.rivm.nl/stikstof

 • Kan mijn project weer doorgaan?
  Het is onder meer afhankelijk van de ligging van uw project, de staat van het Natura 2000-gebied en de omvang van het project of uw initiatief weer doorgang kan vinden. Een belangrijke eerste stap is het berekenen van de stikstofdepositie. Dit kan gedaan worden met behulp van de AERIUS Calculator. Als uw totale stikstofneerslag in de beoogde situatie nul is kunt u gewoon aan de slag. Het uiteindelijk besluit over de vergunningverlening wordt genomen door het bevoegd gezag. In de regel is dit de provincie.
 • Waarom heeft de provincie Brabant, in tegenstelling tot sommige andere provincies, de beleidsregel niet ingetrokken?
  Het provinciebestuur staat achter de beleidsregel. Het tijdelijk opschorten of intrekken van de beleidsregel in andere provincies heeft bovendien alleen het effect dat er geen enkele vergunning meer kan worden verleend. Daar is niemand bij gebaat.
 • Kan het niet een tandje minder met de natuurdoelen of het aantal natuurgebieden?
  Nee. Alle leden van de Europese Unie zijn verplicht de aangewezen Natura 2000-gebieden te beschermen. Alleen wanneer natuurbeschermingsmaatregelen onhaalbaar zijn, waarbij dat niet mag worden veroorzaakt door nalatigheid van de overheid om het gebied te beschermen, zijn wijzigingen van natuurdoelen mogelijk. Dat is niet aan de orde voor de Natura 2000-gebieden in Brabant.
 • Komt er een drempelwaarde voor bouwprojecten of andere projecten met weinig of tijdelijke stikstofuitstoot in Brabant?
  Woningbouwprojecten en andere kleine bouwprojecten hebben vaak maar een geringe stikstofdepositie. De minister onderzoekt daarom of een drempelwaarde mogelijk is. Projecten met een uitstoot onder de drempelwaarde kunnen dan sowieso worden uitgevoerd. We verwachten meer duidelijkheid hierover in december 2019.