Als bij zo’n activiteit toch stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een natuurvergunning te kunnen krijgen.

Beleidsregel

Naast zorgen dat er geen stikstof vrijkomt bij een activiteit, worden vergunningaanvragen getoetst aan de Beleidsregel natuurbescherming Noord-Brabant De beleidsregel van de provincie geeft aan hoe de provincie omgaat met extern salderen en verleasen. Dit zijn algemene regels die gelden voor alle sectoren.

Mogelijkheden vergunningverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee stikstofruimte kan worden gecreëerd of gebruikt. voor nieuwe activiteiten. Hieronder vindt u daarover meer informatie of bekijk het stappenplan en het handige overzicht van de mogelijkheden

Activiteiten zonder stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)

U heeft geen natuurvergunning nodig. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.

Intern salderen

U heeft geen natuurvergunning nodig. Maar als u uw bedrijf wilt uitbreiden mag de stikstofdepositie niet toenemen. U kunt bijvoorbeeld emissie reducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot niet toeneemt. U lost het binnen uw eigen bedrijf op; intern salderen. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS Calculator.

Heeft u een vergunningaanvraag lopen voor intern salderen? Dan ontvangt u een brief van de Omgevingsdienst Brabant-Noord (ODBN) om uw aanvraag kosteloos intrekken of uw aanvraag te laten behandelen om een positieve weigering (een weigering met begeleidend bericht dat een vergunning hiervoor niet vereist is) te ontvangen, hieraan zijn wel legeskosten verbonden. Ook berekent de provincie geen kosten door aan gemeenten als zij de aanvraag voor een verklaring van geen bedenkingen (vvgb) intrekken.

Extern salderen

Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van een) bedrijf opkopen van een ondernemer die stopt. U kunt dan 70% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 30% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen. U lost het buiten uw eigen bedrijf op: extern salderen. Voor agrarische bedrijven geldt tevens dat de stikstofemissie gecorrigeerd moet worden naar de dan geldende staleisen uit de Interim Omgevingsverordening (IOV).

Voordat u een aanvraag indient waarbij externe saldering wordt toegepast, dient u van dit voornemen een melding te doen.

Hulp bij het verkrijgen of aanbieden van stikstofruimte? Neem contact op met het Ondersteuningsloket Stikstof

Verleasen

Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft (bijvoorbeeld voor de stikstofuitstoot die veroorzaakt wordt door bouwwerkzaamheden), kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke vorm van extern salderen, waarbij een natuurvergunning kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode. Dit is mogelijk als de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. Net als bij extern salderen mag 30% niet ingezet worden voor ontwikkelingen. Echter, bij verleasen kan de saldogever, op het moment dat hij zijn stikstofruimte niet meer verleast, weer 100% zelf gebruiken. Meer informatie over verleasen.

Ecologische beoordeling

Als de stikstofuitstoot van uw project heel laag is of tijdelijk is, dan kan een ecologische onderbouwing uitkomst bieden. Als deze beoordeling aangeeft dat er geen significant effect op beschermde natuurgebieden is, is het mogelijk de activiteit uit te voeren. Als er sprake is van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een ecologische beoordeling in de meeste gevallen niet voldoende zijn omdat significante negatieve effecten niet kunnen worden uitgesloten.

ADC-toets

Als u een project wilt starten waarbij de stikstofuitstoot kan leiden tot negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden, dan kunt u een ADC-toets uitvoeren om alsnog een vergunning te krijgen. U moet dan aantonen dat er geen Alternatief is, er voor het project een Dwingende reden is van groot openbaar belang is, en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Naar huidig inzicht is de ADC-toets alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten.

Heeft u een vraag over vergunningverlening? Bekijk de veelgestelde vragen op www.aanpakstikstofbrabant.nl of stel uw vraag aan het ondersteuningsloket stikstof via die website.

Vergunning aanvragen indienen

U dient uw vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming in bij de provincie waarbinnen uw activiteit geheel of grotendeels is gelegen. De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een depositie-effect op heeft mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten de eigen provinciegrenzen. In Brabant worden vergunningsaanvragen door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is.

Meer informatie

Contact

Mogelijkheden vergunningverlening wet natuurbescherming

Zie ook