Er kan sprake zijn van de volgende situaties:

  1. De beoogde activiteit is conform een reeds verleende Wnb-vergunning en kan daarom plaatsvinden zonder verdere toetsing.
  2. Als er sprake is van een nieuwe of gewijzigde activiteit kan op basis van een AERIUS berekening bepaald worden of er een toestemmingsbesluit (vergunning) noodzakelijk is.

Als uit de AERIUS-berekening blijkt dat er in de beoogde situatie, zonder salderen, geen sprake is van stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j) dan bent u op basis hiervan niet vergunningplichtig. U bent wel vergunningsplichtig als in de beoogde situatie van het totale bestaande project wel sprake is van stikstofdepositie ook al heeft de wijziging geen depositie ten gevolg.

Als uit de AERIUS berekening blijkt dat er wel sprake is van een toename aan stikstofdepositie dan kan voor nieuwe projecten het stappenplan van BIJ12 worden doorlopen. Vergunningverlening is onder meer mogelijk wanneer voldaan wordt aan de beleidsregel natuurbescherming.

Beleidsregel vergunningen

De nieuwe beleidsregel van de provincie voor het verlenen van vergunningen, die sinds 11 oktober van kracht is, geeft aan hoe we omgaan met intern en extern salderen. Dit zijn algemene vergunningsregels die gelden voor alle sectoren. Samengevat betekenen deze:

Intern salderen

Intern salderen geldt voor aanvragen van een wijziging binnen één locatie of project. Enkel de vergunde ruimte mag worden benut voor zover deze feitelijk is gerealiseerd (feitelijk gerealiseerde gebouwen en/of installaties). Voor deze gerealiseerde capaciteit dient de aanvrager tevens over de benodigde fosfaatrechten, pluimveerechten, varkensrechten of CO2-rechten te beschikken. In de beleidsregel zijn hiervoor tevens nog enkele uitzonderingen opgenomen. Stikstofruimte in de vergunning die niet is gerealiseerd (onbenutte ruimte) mag hiervoor dus niet worden gebruikt.

Extern salderen

Initiatiefnemers die aan kunnen tonen dat projecten per saldo geen stikstof uitstoten of aan kunnen tonen dat deze geen significante effecten op Natura 2000-gebieden hebben, kunnen weer een vergunning krijgen. Dit kan door de uitstoot te beperken met schonere technieken of door een beperkte stijging van de depositie te salderen met een grotere daling van een andere bron; het extern salderen. Extern salderen betekent: het intrekken van een vergunning van een ander project (saldogever), ten behoeve van de aangevraagde situatie. Alleen de feitelijk benutte capaciteit (dat is de feitelijke emissie) van de saldogever mag worden ingezet, waarbij 30% van deze ruimte wordt ingetrokken. De initiatiefnemer kan dus niet meer dan 70% van de emissie van de saldogever gebruiken voor zijn initiatief.
Voor agrarische bedrijven geldt tevens dat deze gecorrigeerd worden naar de staleisen uit de Verordening natuurbescherming Noord-Brabant .

Extern salderen is nu nog niet mogelijk met varkens- pluimvee of melkveehouderijen. Dit in afwachting van nadere landelijke wetgeving. Provincies en het Rijk zullen hier in december 2019 nadere duidelijkheid over geven.

ADC toets

Die projecten die wel effect zouden hebben op de natuur kunnen als ze van groot maatschappelijk belang zijn en er geen alternatieven zijn, naast bovenstaande opties gebruik maken van de ADC-toets en de effecten compenseren. ADC betekent dat er:
A – Er geen alternatieven zijn;
D – Sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang en;
C – De nodige compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 2000 bewaard blijft.

Naar huidig inzicht is de ADC toets alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten.

Vergunning aanvragen

U dient uw vergunningaanvraag voor de Wet natuurbescherming in bij de provincie waarbinnen uw activiteit geheel of grotendeels is gelegen. De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een depositie-effect op heeft mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten de eigen provinciegrenzen. In Brabant worden vergunningsaanvragen door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld, waarbij de provincie het bevoegd gezag is. Zie voor meer informatie: Aanvragen Wet natuurbescherming.

Contact

Vergunning aanvragen op grond van de Wet natuurbescherming