Omgevingsvergunning N2000-activiteit


Wie wil bouwen of uitbreiden moet ervoor zorgen dat daarbij niet meer stikstof in de natuur terecht komt dan er al is.

Als bij zo’n activiteit toch stikstof vrijkomt, moet de initiatiefnemer zelf zorgen voor voldoende ‘stikstofruimte’ om een omgevingsvergunning voor een Natura 2000-activiteit te kunnen krijgen.

Vergunningverlening tijdelijk stilgelegd

De resultaten van de natuurdoelanalyses voor 15 Brabantse Natura 2000-gebieden laten een verslechterd beeld van de natuur zien. Het gevolg van deze geconstateerde verslechtering is dat de vergunningverlening voor aanvragen met stikstofeffecten op Natura 2000-gebieden voorlopig stil komt te liggen. Deze ligt stil totdat de benodigde aanvullende maatregelen geborgd en de effecten ervan voldoende zeker zijn. Voor projecten op het gebied van infrastructuur, landbouw, industrie, woningbouw, maar ook voor projecten om te verduurzamen kan, in elk geval tijdelijk, geen vergunningverlening plaatsvinden. Projecten waar geen sprake is van (een toename van) stikstofdepositie op de betreffende Natura 2000-gebieden kunnen wel worden uitgevoerd.

Meer informatie over het (tijdelijk) stopzetten van de vergunningverlening vindt u op de pagina Analyses bevestigen slechte staat natuur Brabant.

Beleidsregel omgevingsrecht Noord-Brabant

Naast zorgen dat er geen (extra) stikstof vrijkomt bij een activiteit, worden vergunningaanvragen getoetst aan paragraaf 2.1 van de Beleidsregel omgevingsrecht. De beleidsregel van de provincie geeft aan hoe de provincie omgaat met extern salderen en verleasen. Dit zijn landelijk afgestemde algemene regels die gelden voor alle sectoren.

Mogelijkheden vergunningverlening

Er zijn verschillende mogelijkheden waarmee stikstofruimte ingezet kan worden voor nieuwe activiteiten. Hieronder vindt u daarover meer informatie of bekijk het stappenplan (pdf, 252 kB) en het handige overzicht van de mogelijkheden (pdf, 100 kB).

Activiteiten zonder stikstofdepositie (≤ 0,00 mol/ha/j)

U heeft voor de stikstofdepositie geen natuurvergunning nodig. Berekenen of er geen stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS CalculatorLet op: AERIUS werkt niet in Internet Explorer.

Intern salderen

Als u uw bedrijf wil wijzigen heeft u geen omgevingsvergunning voor de N2000-activiteit nodig als er geen stikstof vrijkomt, of als de stikstofdepositie niet toeneemt. U lost het binnen uw bedrijf op; dat is intern salderen. U kunt bijvoorbeeld emissiereducerende technieken installeren die ervoor zorgen dat de uitstoot niet toeneemt. Berekenen of er stikstof vrijkomt bij uw activiteit kan via de AERIUS CalculatorLet op: AERIUS werkt niet in Internet Explorer.

Meer informatie over intern salderen vindt u op bij12.nl

Extern salderen

Als intern salderen geen oplossing is, dan kunt u bijvoorbeeld (een deel van de) stikstof van een bedrijf opkopen dat stopt. U kunt dan 60% van de stikstofemissie van dat bedrijf overnemen. De overige 40% mag niet ingezet worden voor ontwikkelingen. U lost het buiten uw eigen bedrijf op: dat is extern salderen. Voor agrarische bedrijven geldt tevens dat de stikstofemissie gecorrigeerd moet worden naar de dan geldende ammoniakemissie-eisen uit de Omgevingsverordening Noord-Brabant.

Meer informatie over extern salderen vindt u op bij12.nl

Voordat u een aanvraag indient waarbij externe saldering wordt toegepast, dient u van dit voornemen een melding te doen via het Omgevingsloket.

Hulp nodig bij het verkrijgen of aanbieden van stikstofruimte? Neem contact op met het Ondersteuningsloket Stikstof

Verleasen

Als u tijdelijk stikstofruimte nodig heeft, kunt u ook denken aan verleasen. Dit is een tijdelijke vorm van extern salderen, waarbij een omgevingsvergunning voor een N2000-activiteit kan worden afgegeven voor een tijdelijke depositie in een beperkte, vooraf afgebakende periode. Dit is mogelijk als de saldogevende activiteit tijdelijk geheel of gedeeltelijk buiten gebruik wordt gesteld. Net als bij extern salderen mag 40% niet ingezet worden voor ontwikkelingen. Echter, bij verleasen kan de saldogever, op het moment dat deze de stikstofruimte niet meer verleast, weer 100% zelf gebruiken.

Meer informatie over verleasen vindt u op bij12.nl

Ecologische beoordeling

Als de stikstofuitstoot van uw project heel laag is of tijdelijk is, dan kan een ecologische onderbouwing mogelijk uitkomst bieden. Als deze beoordeling aangeeft dat er geen significant effect op beschermde natuurgebieden is, is het mogelijk de activiteit met een vergunning uit te voeren. Als er sprake is van stikstofdepositie op reeds overbelaste natuur zal een ecologische beoordeling in de meeste gevallen niet voldoende zijn omdat significante negatieve effecten dan niet op voorhand kunnen worden uitgesloten.

ADC-toets

Als u een project wilt starten waarbij de stikstofuitstoot kan leiden tot negatieve effecten voor Natura 2000-gebieden, dan kunt u een ADC-toets uitvoeren om alsnog een vergunning te krijgen. U moet dan aantonen dat er geen Alternatief is, er voor het project een Dwingende reden is van groot openbaar belang is, en de schade aan de natuur wordt gecompenseerd. Naar huidig inzicht is de ADC-toets alleen bruikbaar voor een beperkt aantal grootschalige publieke projecten.

Meer informatie over de ADC-toets vindt u op bij12.nl

Heeft u een vraag over vergunningverlening? Bekijk de veel gestelde vragen op www.aanpakstikstofbrabant.nl of stel uw vraag aan het ondersteuningsloket stikstof via die website.

Vergunningaanvraag indienen

U dient uw vergunningaanvraag voor de N2000-activiteit in via het Omgevingsloket. De provincie waarbinnen uw activiteit geheel of grotendeels is gelegen is bevoegd gezag. De provincie neemt alle andere Natura 2000-gebieden waar de activiteit een effect op heeft mee in de besluitvorming, dus ook de gebieden buiten de eigen provinciegrenzen. In Brabant worden vergunningsaanvragen door de Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) afgehandeld.


Bestanden

Vragen?

Wij helpen u graag verder!

Ondersteuningsloket Stikstof

Het ondersteuningsloket is er voor iedereen die (in)direct met stikstof te maken krijgt: inwoners van de provincie Noord-Brabant, (agrarische) ondernemers, adviseurs, ambtenaren, projectontwikkelaars of bijvoorbeeld belangenorganisaties.