Centraal in de aanpak van het stikstofvraagstuk staat de gebiedsgerichte aanpak. Brabant kent 21 Natura 2000-gebieden. Veertien daarvan zijn stikstofgevoelig. Op het overzichtskaartje kunt u zien waarbij de verschillende gebieden liggen. Om ruimte te geven aan ontwikkeling in Brabant, moet de neerslag (depositie) van stikstof in die natuurgebieden fors omlaag, en is het nodig dat de kwetsbare natuur sterker wordt.

In en rondom deze gebieden zet de provincie projecten op die bijdragen aan het verlagen van stikstofdepositie, het versnellen en intensiveren van het natuurherstel en andere opgaven zoals het verbeteren van de waterhuishouding en bodemkwaliteit en extensivering en verduurzaming van de landbouw. Bij de gebiedsgerichte aanpak stikstof in Brabant is een groot aantal partijen nauw betrokken, zoals collega-overheden, ondernemers, agrariërs, terrein- en natuurbeheerders en brancheorganisaties.

Lees meer over de gebiedsgerichte aanpak op: www.aanpakstikstofbrabant.nl