Dat wil zeggen: maatregelen die zorgen dat de uitstoot van stikstof in Nederland omlaag gaat. Rijk en provincies ontwikkelen nu samen een gebiedsgerichte aanpak voor de stikstofproblematiek. De provincie heeft daarbij de regie. Over hoe deze gebiedsgerichte aanpak van stikstof straks precies in zijn werk gaat, zijn de provincies in overleg met het Rijk.

Herstelmaatregelen: sterke(re) natuur

Met het Rijk is afgesproken dat de al eerder afgesproken herstelwerkzaamheden in de Natura 2000-gebieden gericht op instandhouding voor juli 2021 moeten zijn uitgevoerd. Ze variëren in aard en omvang. Van verschralende maatregelen in de bestaande natuur tot hydrologische maatregelen die de waterhuishouding in een gebied weer op peil moeten brengen. De herstelmaatregelen voor de periode 2021-2027 zijn meer gericht op versterking van de kwetsbare natuur. Hierover worden nog nadere afspraken gemaakt tussen Rijk en provincies.

Uitvoering maatregelen

De uitvoering van de N2000-herstelmaatregelen wordt door de provincie Noord-Brabant, Brabantse waterschappen en terrein beherende organisaties gezamenlijk opgepakt. Op het overzichtskaartje kunt u zien waar de verschillende gebieden liggen. Wat deze natuurgebieden zo bijzonder maakt en welke beschermende maatregelen verschillende partijen hier uitvoeren leest u in de brochure Beheerplannen Natura 2000-gebieden.

Contact

Bron- en herstelmaatregelen