Aanvrager/Melder
MIREC B.V.
Locatie
Eindhoven, Hastelweg 251
Product
omgevingsvergunning
Activiteiten
Inrichting, Bouwen
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 22.03.2023
Omschrijving
het bouwen van drie reactoren, een slibreactor, een buffertank en een zandfilter, het plaatsen en in gebruik nemen van een afvalwaterzuiveringsinstallatie en het lozen van potentieel verontreinigd regenwater op het gemeentelijk rioleringsstelsel
Vergunning
Download MIREC B.V. - Eindhoven - omgevingsvergunning PDF Download besluit
Projectleider
de heer E. van Aarle
Contact
(088) 369 06 89
Zaaknummer
HZ_WABO-2022-2636
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail