Aanvrager/Melder
Maatschap Sprangers-Jansen
Locatie
Alphen Nb, Baarlesebaan 8
Product
melding verordening stikstof
Fase
melding verleend
Omschrijving
melding nieuwe stal(len)/ aanvraag saldering veehouderijbedrijf
Verlening
Download besluit
Projectleider
A. Verbeek
Contact
0485 338300
Zaaknummer
C2064388
Datum laatste wijziging
10-09-2013
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail