Aanvrager/Melder
Vanderlande Industries BV
Locatie
Veghel, Vanderlandelaan 2
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 juni 2017 in het kader van de Waterwet een vergunning hebben verleend. Het gaat om een wijziging van een vergund open bodemenergiesysteem. In het besluit is abusievelijk een verkeerd filterdiepte opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast. Het project betreft een open bodemenergiesysteem ten behoeve vande verwarming en koeling van Vanderlande aan de Vanderlandelaan 2 te Veghel.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
A. van de Laar-Geerts
Contact
(0485) 72 91 95
Zaaknummer
Z-050353
Datum laatste wijziging
24-08-2017
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail