Aanvrager/Melder
vereniging Ons Middelbaar Onderwijs
Locatie
Roosendaal, Bovendonk 1
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
een bodemenergiesysteem met een debiet van minder dan 50 m3/uur en een waterhoeveelheid van minder dan 250000 m3/jaar met beoogde filters op meer dan 20 m-mv
Vergunning
Download besluit
Projectleider
mevrouw N. van de Sanden
Contact
013 2060100
Zaaknummer
14030902
Datum laatste wijziging
29-04-2014
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail