Aanvrager/Melder
Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux
Locatie
Eindhoven, Geldropseweg 170
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Geldigheid
Vanaf 28.11.2019
Omschrijving
het intrekken van de verleende vergunning ten behoeve van het infiltreren en onttrekken van grondwater voor het open bodemenergiesysteem
Vergunning
Download Kerkelijke Instelling Erfgoed Glorieux - Eindhoven - watervergunning PDF Download besluit
Projectleider
mevrouw I. van Oorschot
Contact
(088) 369 03 69
Zaaknummer
HZ_WWV-2019-11250
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail