Aanvrager/Melder
Kindercampus Noord
Locatie
'S-Hertogenbosch, Eerste Rompert 11
Product
watervergunning
Fase
vergunning verleend
Omschrijving
Het betreft een aanvraag om een Waterwetvergunning. Het gaat om een bodemenergiesysteem.
Vergunning
Download besluit
Projectleider
Frank Snels
Contact
0485 338300
Zaaknummer
29333-124631-15316
Datum laatste wijziging
25-03-2015
Toelichting bezwaar / beroep
Wanneer de in de kennisgeving genoemde datum einde terinzagelegging van de beschikking met één week of meer is overschreden, is er mogelijk bezwaar ingediend of beroep ingesteld.

Contact

Vergunning detail