Gemeente: Oss

 1. Maatschap van Amstel - Lith - omgevingsvergunning

  15-10-2020

  De aanvraag betreft de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit bij een bestaand loonwerk-en akkerbouwbedrijf met vergistingsinstallatie.Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant en Waterschap Aa en Maas maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht de aanvraag gedeeltelijk verlenen en voor de Waterwet de vergunning voor de aanvraag volledig verlenen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Lith, Hertog Janstraat 53 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Renewi Nederland B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  19-05-2020

  De m.e.r.-aanmeldingsnotitie heeft betrekking op een project binnen de inrichting van Renewi Nederland B.V. gelegen op de locaties Dommelstraat 46 en Maaskade 23 in Oss (verder: Renewi). Het project omvat de op- en overslag van bitumineus en teerhoudend materiaal, het herverdelen van afvalhoeveelheden van diverse afvalstromen, de uitbreiding van Euralcodes binnen de vergunde capaciteit en het mogelijk maken van het uitvoeren van reeds vergunde activiteiten binnen een ander dagdeel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Maaskade 23 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Shiloh Industries Netherlands B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  20-01-2020

  Op 15 april 2016 hebben wij uw aanvraag voor een vergunning ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Voor de aangevraagde activiteiten is ook een vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming (Wnb) noodzakelijk. Deze aanvraag is op 28 september 2016 ingediend. De aanvraag betreft het uitbreiden van de bestaande inrichting aan de Merwedestraat 42 en Rijnstraat 19 te Oss.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Rijnstraat 19 Soort: Omgevingsvergunning
 4. HRB Metaalrecycling B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  04-11-2019

  wij besluiten om de omgevingsvergunning met het kenmerk 2813003 die op 6 oktober 2011 aan HRB Metaalrecycling BVis verleend gedeeltelijk in te trekken. Dit is op basis van paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. De vergunning wordt ingetrokken voor de activiteit inname en opslag van gepantserde papierloodkabels (oliehoudend); en op basis van artikel 6.1 van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen voor het aspect geluid.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Etruskenweg 2 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Nieuwe Waterweg Handel en Overslag B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een verzoek tot het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning. Het verzoek heeft betrekking op de omgevingsvergunning die is verleend op 12 september 2017 voor het oprichten van een inrichting voor de opslag en bewerking (zeven en breken) van (gevaarlijke) afvalstoffen en bouwstoffen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Nieuwe Waterweg 1 Soort: Omgevingsvergunning
 6. OOC Beheer B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a en 2.33 van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 1 februari 2008 van Osse Overslag Centrale te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Verder is het voorschrift 8.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 1 februari 2008 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Waalkade 17C Soort: Omgevingsvergunning
 7. Ibema Biezenmortel BV - Ravenstein - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 20 februari 2013 van Ibema Biezenmortel BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften als bedoeld in artikel 5.7 eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

  Bron: Vergunningen Locatie: Ravenstein, Bulk 33 Soort: Omgevingsvergunning
 8. OOC Beheer B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  13-07-2017

  OOC Beheer B.V. is voornemens een mestverwerkingsinstallatie met een capaciteit van 500.000 m3 drijfmest per jaar en een biomassa energiecentrale (BMEC) met een capaciteit van 26.000 ton biomassa per jaar bij een bestaand op- en overslagbedrijf op te richten. De inrichting is gelegen aan Merwedestraat 5 te Oss. Besloten is dat voor deze activiteit geen MER opgesteld hoeft te worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Merwedestraat 5 Soort: Omgevingsvergunning
 9. Mosmans Holding B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  25-04-2016

  Het betreft het intrekken van de vergunning voor het reinigen van verontreinigde (afval)stoffen, de daarbij behorende hulpstoffen, de activiteiten met bouw- en sloopafval (BSA),baggerspecie, grind, zeefzand, filterzand, veegvuil, RKG-slib,rioolzand, vormen gietzand en straalgrit en grond en het lozen van afvalwater van al deze activiteiten. Het verzoek is geregistreerd onder num

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Rijnstraat 15 Soort: Omgevingsvergunning