Gemeente: Meierijstad

 1. Van Esch Loon-en Grondverzetbedrijf B.V. - Sint-Oedenrode - omgevingsvergunning

  10-08-2020

  Op 17 mei 2018 hebben wij van Van Esch Loon-en Grondverzetbedrijf B.V. een M.E.R. -aanmeldingsnotitie ontvangen. Dit in verband met een nog in te dienen aanvraag voor een omgevingsvergunning ingevolge de Wabo voor de inrichting voor (onder andere) de uitbreiding van de op- en overslagcapaciteit van afvalstoffen, het shredderen en zeven van groenafval en het breken van puin op de locatie Eversestraat 23 in Sint Oedenrode.

  Bron: Vergunningen Locatie: Sint-Oedenrode, Eversestraat 23 Soort: Omgevingsvergunning
 2. FrieslandCampina DMV - Veghel - omgevingsvergunning

  17-09-2019

  Het verzoek met kenmerk N010-1235467ESC-V02) heeft betrekking op de gasturbines van de WKK1-installatie, die binnen de inrichting van DMV zijn opgesteld, aan de N.C.B.-Iaan80 te Veghel. De gasturbines vallen onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit en de Activiteitenregeling. Op basis van artikel 3.10v van het Activiteitenbesluit kunnen wij een maatwerkvoorschrift stellen met betrekking tot de emissie van stikstofoxiden (NOx).

  Bron: Vergunningen Locatie: Veghel, N.C.B.-laan 80 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Valor Compostering B.V. - Sint-Oedenrode - omgevingsvergunning

  29-08-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 02 oktober 2017 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van voorschriften die vervangen worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Sint-Oedenrode, Eversestraat 11 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Vanderlande Industries BV - Veghel - watervergunning

  24-08-2017

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij op 6 juni 2017 in het kader van de Waterwet een vergunning hebben verleend. Het gaat om een wijziging van een vergund open bodemenergiesysteem. In het besluit is abusievelijk een verkeerd filterdiepte opgenomen. Middels deze ambtshalve wijziging wordt de vergunning hierop aangepast. Het project betreft een open bodemenergiesysteem ten behoeve vande verwarming en koeling van Vanderlande aan de Vanderlandelaan 2 te Veghel.

  Bron: Vergunningen Locatie: Veghel, Vanderlandelaan 2 Soort: Watervergunning