Fase: ontwerpbesluit genomen

 1. Nutricia Cuijk B.V. - Haps - omgevingsvergunning

  16-07-2019

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een wijziging van de omgevingsvergunning van Nutricia Cuijk B.V. van 15 februari 2016 met kenmerk Z/008105. Het verzoek gaat over een verruiming van de lozingsnormen NO2,3-N voor het vanaf de inrichting te lozen bedrijfsafvalwater voor een periode van twee jaar voor de locatie Schuttersweg 12 in Haps.

  Bron: Vergunningen Locatie: Haps, Schuttersweg 12 Soort: Omgevingsvergunning
 2. B.V. Landgoed De Princepeel - Wanroij - omgevingsvergunning

  24-01-2019

  Het betreft een aanvraag voor de activiteiten bouwen, milieu, handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het wijzigen van een mestverwerkingsinstallatie met vergistingsinstallatie. De beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3. van de Wabo. Ingevolge artikel 1.1, lid 1 onder a, gelezen in samenhang met categorie 10, onder 10.1 van bijlage 1 van de Crisis-en herstelwet is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van deze wet van toepasssing op het besluit.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Molenstraat 40 Soort: Omgevingsvergunning
 3. De Heus Voeders B.V. - Ravenstein - omgevingsvergunning

  11-01-2019

  Op 4 oktober 2010 is voor de productielocatie van De Heus Voeders BV, aan de Maasdijk 46 te Ravenstein een revisievergunning verleend ingevolge de Wet milieubeheer (Wm), nu de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). In deze vergunning zijn voorschriften opgenomen voor de opslag van verpakte, gevaarlijke stoffen, waarbij verwezen wordt naar een inmiddels verouderde versie van de PGS15. Overeenkomstig de met u gemaakte afspraak zijn wij voornemens om deze voorschriften ambtshalve aan te passen aan de meest recente versie van de PGS15.

  Bron: Vergunningen Locatie: Ravenstein, Maasdijk 46 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Jennissen Nistelrode B.V. - Nistelrode - omgevingsvergunning

  07-11-2018

  Wij zijn voornemens in het kader van de Wabo te besluiten om de voorschriften behorende bij de revisievergunning en veranderingsvergunnning, d.d. 1 maart 2006 en 17 september 2013 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van voorschriften die vervangen worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Nistelrode, Loosbroekseweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 5. van Berkel Biomassa en Bodemproducten BV - Uden - omgevingsvergunning

  01-05-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 15 juli 2013 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Mariniersstraat 4 Soort: Omgevingsvergunning
 6. Van Lijssel Transport B.V - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  23-04-2018

  De wijziging betreft het actualiseren van de energie voorschriften. Bij deze beschikking horen voorschriften als bedoeld in artikel 5.7 eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder is het voorschrift 7.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 15 februari 2009 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Graaf van Solmsweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 7. Belas Asbestverwijdering Uden BV - Uden - omgevingsvergunning

  23-04-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Vliegeniersstraat 21 Soort: Omgevingsvergunning
 8. Ibema Biezenmortel BV - Ravenstein - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 20 februari 2013 van Ibema Biezenmortel BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften als bedoeld in artikel 5.7 eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

  Bron: Vergunningen Locatie: Ravenstein, Bulk 33 Soort: Omgevingsvergunning
 9. OOC Beheer B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a en 2.33 van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 1 februari 2008 van Osse Overslag Centrale te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Verder is het voorschrift 8.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 1 februari 2008 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Waalkade 17C Soort: Omgevingsvergunning
 10. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 11. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 12. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 13. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 14. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 15. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 16. Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) - omgevingsvergunning

  01-11-2016

  op 2 november 2004 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de op 22 juni 2007 verleende veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, thans omgevingsvergunningen, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (milieu) in te trekken. Reden voor het verzoek is het feit dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning. Op de locatie worden geen afvalstoffen die afkomstig zijn van buiten de inrichting meer ingenomen en op- en overgeslagen

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning