Fase: ontwerpbesluit genomen

 1. Cleanergy B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  21-11-2018

  Op 13 mei 2016 hebben wij uw aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning (Wabo), welke op 11 januari 2018 is gewijzigd in een aanvraag voor een tijdelijke omgevingsvergunning (Wabo) voor een periode van 5 jaar. Tot slot is op 30 oktober 2018 de aanvraag gewijzigd doordat de tijdelijkheid slechts betrekking heeft op de activiteit het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met het bestemmingsplan. Het betreft een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), voor de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit en het hygiëniseren van 25.000 ton mest voor de export, het gelijktijdig in gebruik nemen van de twee vergunde warmtekrachtkoppelinginstallaties (WKK?s), en het plaatsen van een mestdrooginstallatie met een combiwasser (boven de WKK ruimte), bij een bestaand mestverwerkingsbedrijf en groene energie leverancier met een co-vergistingsinstallatie

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Straatscheveld 2 Soort: Omgevingsvergunning
 2. Jennissen Nistelrode B.V. - Nistelrode - omgevingsvergunning

  08-11-2018

  Op 1 maart 2006 en 17 september 2013 zijn aan BiogasNistelrode BV,nu Jennissen Nistelrode B.V, Loosbroekseweg 48 te Nistelrode respectievelijk een revisievergunning en een veranderingsvergunning verleend. Deze omgevingsvergunningen Wabo worden ambtshalve gewijzigd. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energieverbruik en het intrekken van voorschriften die vervangen worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Nistelrode, Loosbroekseweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 3. Jennissen Nistelrode B.V. - Nistelrode - omgevingsvergunning

  07-11-2018

  Wij zijn voornemens in het kader van de Wabo te besluiten om de voorschriften behorende bij de revisievergunning en veranderingsvergunnning, d.d. 1 maart 2006 en 17 september 2013 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik en het intrekken van voorschriften die vervangen worden.

  Bron: Vergunningen Locatie: Nistelrode, Loosbroekseweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 4. Gebr. Dijkhoff B.V. - Heeswijk-Dinther - omgevingsvergunning

  02-11-2018

  Wij maken bekend dat wij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om ambtshalve een voorschrift aan de omgevingsvergunning te verbinden. Het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP 3) is per 28 december 2017 in werking getreden en vervangt daarmee het LAP 2. Omdat het LAP niet rechtstreeks bindend is, werken de nieuwe verplichtingen pas door als deze in omgevingsvergunningen zijn opgenomen. Wij hebben op basis van artikel 5.10 Besluit omgevingsrecht (Bor) de verplichting om binnen het jaar na de inwerkingtreding van een afvalbeheerplan te toetsen of de omgevingsvergunning voldoet aan de minimale hoogwaardigheid van verwerking van afvalstoffen zoals opgenomen in dat afvalbeheerplan. Deze verplichting is gebaseerd op artikel 2.30 lid 1 en 2 Wabo.Het betreft de locatie Heeswijkseweg 7 te Heeswijk-Dinther.

  Bron: Vergunningen Locatie: Heeswijk-Dinther, Heeswijkseweg 7 Soort: Omgevingsvergunning
 5. Cleanergy B.V. - Wanroij - omgevingsvergunning

  02-07-2018

  Het betreft een aanvraag ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingswet (Wabo), voor de activiteiten milieu (revisie), bouwen en het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor het verhogen van de mestverwerkingscapaciteit bij een bestaand mestverwerkingsbedrijf en groene energie leverancier met een co-vergistinginstallatie. De aanvraag gaat over Straatscheveld 2 te Wanroij.

  Bron: Vergunningen Locatie: Wanroij, Straatscheveld 2 Soort: Omgevingsvergunning
 6. van Berkel Biomassa en Bodemproducten BV - Uden - omgevingsvergunning

  01-05-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 15 juli 2013 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Mariniersstraat 4 Soort: Omgevingsvergunning
 7. Van Lijssel Transport B.V - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  23-04-2018

  De wijziging betreft het actualiseren van de energie voorschriften. Bij deze beschikking horen voorschriften als bedoeld in artikel 5.7 eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor). Verder is het voorschrift 7.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 15 februari 2009 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Graaf van Solmsweg 48 Soort: Omgevingsvergunning
 8. Belas Asbestverwijdering Uden BV - Uden - omgevingsvergunning

  23-04-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) te besluiten om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ambtshalve te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energiegebruik. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 2 december 2003 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Uden, Vliegeniersstraat 21 Soort: Omgevingsvergunning
 9. Ibema Biezenmortel BV - Ravenstein - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 20 februari 2013 van Ibema Biezenmortel BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften als bedoeld in artikel 5.7 eerste lid onder a van het Besluit omgevingsrecht (Bor).

  Bron: Vergunningen Locatie: Ravenstein, Bulk 33 Soort: Omgevingsvergunning
 10. OOC Beheer B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  20-04-2018

  Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid londer b en lid 2 onder b en 2.31a en 2.33 van de Wabo in combinatie met artikel1.1 tweede lid onder b van de Wet milieubeheer (Wm), om de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 1 februari 2008 van Osse Overslag Centrale te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de vergunning ter beperking van het energieverbruik. Verder is het voorschrift 8.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 1 februari 2008 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Waalkade 17C Soort: Omgevingsvergunning
 11. Nieuwe Waterweg Handel en Overslag B.V. - Oss - omgevingsvergunning

  19-04-2018

  Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant maken bekend dat zij voornemens zijn in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een besluit te nemen op een verzoek tot het gedeeltelijk intrekken van een omgevingsvergunning. Het verzoek heeft betrekking op de omgevingsvergunning die is verleend op 12 september 2017 voor het oprichten van een inrichting voor de opslag en bewerking (zeven en breken) van (gevaarlijke) afvalstoffen en bouwstoffen.

  Bron: Vergunningen Locatie: Oss, Nieuwe Waterweg 1 Soort: Omgevingsvergunning
 12. Landbouwbedrijf Albers B.V. - Landhorst - omgevingsvergunning

  15-03-2018

  Op 5 februari 2018 is besloten een intrekkingsprocedure op te starten om de huidige vergunningrechten voor het in werking hebben van een co-vergistingsinstallatie met de daarmee samenhangende installaties en opstallen en het houden van dieren in stal 6 (m.u.v.één paard) en stal 7 voor de inrichting gelegen aan de Boekelsebaan7 en 12 gedeeltelijk in te trekken.

  Bron: Vergunningen Locatie: Landhorst, Boekelsebaan 12 Soort: Omgevingsvergunning
 13. Bio Dry B.V. - 'S-Hertogenbosch - omgevingsvergunning

  12-01-2018

  Op 7 november 2011 is een omgevingsvergunning verleend aan Biodry BV voor het oprichten van een inrichting bestemd voor het opwerken van houtsnippers met laag calorische waarde naar hoog calorische waarde aan de Siloweg 27-29 te ?s-Hertogenbosch. De omgevingsvergunning is geregistreerd onder kenmerk 2816059. Een eerder verleende omgevingsvergunning kan onder bepaalde voorwaarden ambtshalve worden gewijzigd. Deze voorwaarden zijn nader uitgewerkt in enkele artikelen in paragraaf 2.6 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Wij zijn voornemens te besluiten, gelet op artikel 2.31, lid 1 onder b en lid 2 onder b, 2.31a en 2.33 van de Wabo de voorschriften behorende bij de omgevingsvergunning inrichting d.d. 7 oktober 2011 van Biodry BV te wijzigen. De wijziging omvat het actualiseren van de energievoorschriften ter beperking van het energieverbruik. Bij deze beschikking horen voorschriften, deze zijn opgenomen in het hoofdstuk Voorschriften. Verder is het voorschrift 5.1.1 uit de omgevingsvergunning d.d. 7 oktober 2011 ingetrokken. Dit voorschrift wordt vervangen door voorschrift 1.1.3 van deze beschikking.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Siloweg 27 Soort: Omgevingsvergunning
 14. Nutricia Cuijk BV - Cuijk - omgevingsvergunning

  06-11-2017

  De opslaglocaties van gevaarlijke stoffen binnen de inrichting voldoen aan de voorschriften uit PGS 15:2016, versie 1.0 (september 2016). In de voorschriften van de vigerende milieuvergunning wordt voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen verwezen naar PGS15:2011, versie 1.1 (december 2012). Door in de voorschriften de verwijzing naar PGS15:2011, versie 1.1, te vervangen door een verwijzing naar PGS15:2016, versie 1.0, worden de voorschriften en de werkelijke situatie met elkaar in overeenstemming gebracht.

  Bron: Vergunningen Locatie: Cuijk, Grotestraat 91 Soort: Omgevingsvergunning
 15. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 16. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 17. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 18. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 19. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 20. Brabant Water N.V. - 'S-Hertogenbosch - watervergunning

  15-11-2016

  Het is onvermijdelijk dat de voorschriften in de vergunning op termijn niet meer overeenkomen met de huidige manier van handelen. Verschillende voorschriften zijn verouderd en moeten geactualiseerd worden. Het gaat om de voorschriften met betrekking tot chloride-metingen en metingen die plaatsvinden in het kader van het hydrologisch meetnet.

  Bron: Vergunningen Locatie: 'S-Hertogenbosch, Magistratenlaan 200 Soort: Watervergunning
 21. Stichting Afvalstoffen Binnenvaart (SAB) - omgevingsvergunning

  01-11-2016

  op 2 november 2004 verleende revisievergunning ingevolge de Wet milieubeheer en de op 22 juni 2007 verleende veranderingsvergunning ingevolge de Wet milieubeheer, thans omgevingsvergunningen, voor een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e van de Wabo (milieu) in te trekken. Reden voor het verzoek is het feit dat geen gebruik meer wordt gemaakt van de vergunning. Op de locatie worden geen afvalstoffen die afkomstig zijn van buiten de inrichting meer ingenomen en op- en overgeslagen

  Bron: Vergunningen Locatie: Soort: Omgevingsvergunning