Luchthaven Agri Drone Port ligt aan de Postelsedijk 15 te Reusel in de gemeente Reusel-De Mierden. Er zijn geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp van deze luchthavenregeling. Het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Mol heeft een positief advies ingediend. Er zijn geen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp.

Inhoud van de regeling

De aangevraagde luchthavenregeling is voor een luchthaven voor het testen van Remotely Piloted Aircraft System (RPAS), ook wel bekend als drones, in relatie tot precisielandbouw. De luchthavenregeling is aangevraagd door de heer J. van den Borne.

Stukken inzien

De ‘luchthavenregeling Agri Drone Port Postelsedijk 15 Reusel Noord-Brabant’ en de bijbehorende stukken zijn vanaf 18 februari 2019 tot 1 april 2019 in te zien bij de gemeente Reusel-De Mierden. Voor locatie, tijdstippen en dagen waarop u de stukken kunt inzien, zie de website van de gemeente Ook is het mogelijk de stukken in te zien in het provinciehuis van Noord Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U neemt daar contact op met de heer R. Broeren. Telefoon (073) 681 2545. Aan deze procedure zijn zaak-/projectnummers gekoppeld. Gelieve bij correspondentie nummer (C2224471) te vermelden. De stukken zijn ook te downloaden.

Inwerkingtreding en beroep

Deze verordening treedt pas in werking na:

  • afgifte en inwerking treden van een Verklaring veilig gebruik luchtruim (Vvgl) door de Minister van Infrastructuur en Waterstaat
  • nadat de luchthavenregeling bekend is gemaakt

De Vvgl treedt op 14 februari 2019 in werking. De inwerkingtreding wordt opgeschort indien tijdens de beroepstermijn beroep is ingesteld én om voorlopige voorziening is verzocht. Tegen de beschikking kan tot 1 april 2019 beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die zienswijzen naar voren hebben gebracht over het ontwerp van de luchthavenregeling
  • belanghebbenden die redelijkerwijs niet kunnen worden verweten geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over de ontwerp-luchthavenregeling

Het beroepschrift moet worden gericht en gezonden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage. Het verzoek om voorlopige voorziening moet worden gestuurd aan de Voorzitter van die afdeling.

Contact

Wet luchtvaart, Postelsedijk 15 te Reusel (C2224471)

Zie ook