De plannen bevatten maatregelen en acties die moeten zorgen voor een verbetering van de toestand van de watersystemen en voor een betere bescherming tegen overstromingen en droogte.

Om de mogelijke effecten van dit plan op mens en milieu in kaart te kunnen brengen, is een procedure voor een plan-milieueffectrapportage (plan-MER) opgestart. Een eerste stap daarin is de publicatie van een kennisgevingsnota (vergelijkbaar met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau in Nederland). In die nota vindt u onder meer een beschrijving van het plan en een voorstel van de methode waarop de milieueffecten van dat plan in het uiteindelijke plan-MER beschreven en bestudeerd zullen worden.

Stukken inzien en reageren

U wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de inspraakprocedure. U kunt het dossier inzien via lne.be/mer-dossierdatabank onder het ‘dossiernummer’ PL0259.

Tot en met 18/06/2019 kunt u uw reactie mailen via mer@vlaanderen.be of per post indienen bij:

Departement Omgeving - Milieueffectrapportage
Plan-MER Stroomgebiedbeheerplannen (PL0259)
Koning Albert II-laan 20 bus 8, 1000 Brussel

Contact

Plan-MER Stroomgebiedsplannen 2022-2027 voor Schelde en Maas in Vlaanderen