Het plan

Het waterschap Brabantse Delta wil in de gemeenten Etten-Leur en Halderberge keermiddelen met gemalen aanbrengen in de monding van de Laaksche Vaart en de Leursche Haven, uitkomend in de Mark. Daarnaast wil het waterschap de aansluitende dijken verbeteren of verleggen. Tegelijkertijd wordt het totale dijktraject langs de Mark tussen de Leursche Haven en de Laaksche Vaart verbeterd om de waterveiligheid te borgen.

Om dit project tot uitvoering te brengen is een Ontwerp-Projectplan Waterwet opgesteld, met voorafgaand een milieueffectbeoordeling voor de uit te voeren werkzaamheden. Ook heeft het waterschap een aantal vergunningen aangevraagd. De gemeenten Etten-Leur en Halderberge hebben de betreffende besluiten omgevingsvergunning in ontwerp genomen. Voor dit project wordt de gecoördineerde projectprocedure volgens de Waterwet gevolgd.

Inzien

Het Ontwerp-Projectplan, het bijbehorende m.e.r.-beoordelingsbesluit, de ontwerpbesluiten en bijbehorende stukken zijn vanaf 27 november 2018 tot en met 7 januari 2019 in te zien bij:

  • gemeente Etten-Leur, Roosendaalseweg 4, 4875 AA Etten-Leur;
  • gemeente Halderberge, Parklaan 15, 4731 GJ Oudenbosch;
  • provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, 5216 TV ’s-Hertogenbosch;
  • waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5, 4836 AA Breda.

U kunt de stukken ook downloaden.

Reactiemogelijkheid

Tijdens de terinzagelegging kan iedereen reageren op het Ontwerp-Projectplan en de ontwerpbesluiten. Dit kan op verschillende manieren:

  • digitaal;
  • schriftelijk: provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ‘s-Hertogenbosch, o.v.v. ‘Verbetering Regionale Keringen, deelgebied Midden Etten-Leur en Halderberge;
  • mondeling: de heer H.J.P. Meerman, provincie Noord-Brabant, via 073-681 28 12 of HJPMeerman@brabant.nl.

Bezwaar

Na de inzagetermijn worden het projectplan en de besluiten omgevingsvergunning vastgesteld. Uiteindelijk moeten Gedeputeerde Staten aan het projectplan goedkeuring geven. Na goedkeuring worden het projectplan, het goedkeuringsbesluit en de genomen besluiten gepubliceerd. Diegenen die in de ontwerpfase zienswijzen hebben ingediend kunnen dan nog beroep instellen bij de Raad van State.

Informatie

Voor meer informatie over het Ontwerp-Projectplan en de ontwerpbesluiten is iedereen welkom op de informatieavond op dinsdag 27 november. Deze wordt gehouden in Het Turfschip, Schipperstraat 2 in Etten-Leur. De zaal is open vanaf 19.30 uur en de bijeenkomst begint om 20.00 uur.

Contact

Ter inzage Verbetering Regionale Keringen

Zie ook

Documenten en bestanden (42)

Open Links Sluit Links