Om de plannen uit te kunnen voeren is ook ontheffing van de Wet natuurbescherming nodig die op 8 mei 2019 verleend is door Gedeputeerd Staten. Het bijbehorende peilbeheer is op 2 april 2019 vastgesteld door het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta in de Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat).

Inspraakperiode

Van 22 mei 2019 tot en met 2 juli 2019 kunt u inspreken op het ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, Waalwijk, Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming en ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming.

Stukken inzien

U kunt de ontwerp inpassingsplan Westelijke Langstraat inzien via de inspraakviewer www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat van de provincie. Evenals het ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming.

Op werkdagen kunt u de stukken ook inzien bij de volgende instanties:

  • Gemeentehuis van Waalwijk, Taxandriaweg 6 te Waalwijk
  • Waterschap Brabantse Delta, Bouvignelaan 5 te Breda
  • Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch

Digitaal Reageren

Gedurende de ter inzage termijn kan iedereen zienswijzen kenbaar maken op het ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, ontwerp-Partiële herziening peilbesluit Oosterhout-Waalwijk (Westelijke Langstraat) en de ontwerp-ontheffing Wet natuurbescherming. Via www.brabant.nl/ontwipPASWLangstraat kunt u digitaal reageren via de knop ‘Mijn reactie’. U krijgt na verzending van uw zienswijze een pdf toegestuurd voor uw archief met de inhoud van uw reactie samen met een ontvangstbevestiging.

Schriftelijk reageren

Schriftelijke zienswijzen stuurt u naar Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch, onder vermelding van ontwerp-inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, C2244126.

Mondeling reageren

Voor het mondeling naar voren brengen van zienswijzen kunt u binnen de termijn contact opnemen met de provinciale contactpersoon Maartje van Moll, telefoon: (06) 18 30 33 83.

Vervolg

Het inpassingsplan en de besluiten zullen mede op basis van de ingediende zienswijzen definitief worden vastgesteld en worden tegelijkertijd gepubliceerd. In deze publicatie wordt u geïnformeerd hoe u eventueel beroep kan instellen bij de Raad van State.

Nadere informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr. Koen Polman, technisch manager Westelijke Langstraat telefoon (06) 55 65 68 69 of Kpolman@brabant.nl.

Inloopbijeenkomsten

In juni zijn er 2 inloopbijeenkomsten over de plannen.

datum  locatie  tijd
 maandag 3 juni De Langendam, ’t Vaartje 108 in Waspik   van 15.00 tot 20.00 uur
 dinsdag 4 juni Buurthuis Capelle, Schoolstraat 32 in Sprang-Capelle
  van 15.00 tot 20.00 uur

 

Contact

Inpassingsplan PAS Westelijke Langstraat, peilbesluit en ontheffing Wet natuurbescherming