Stukken inzien

Het ontwerp en de bijlagen (toelichting en kaarten) kunt u downloaden. Deze stukken liggen ook ter inzage bij het Brabant Loket van het provinciehuis.

Reacties

Digitale reacties kunt u van 6 mei tot en met 17 juni 2019 indienen via het e-formulier

Schriftelijke reacties kunt u (van 6 mei tot en met 17 juni 2019) richten aan Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, per adres, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch. Doe dit onder vermelding van het nummer C2233984 en 4e wijzigingsverordening Verordening water Noord-Brabant.

Rechtsbescherming

Na de inspraaktermijn wordt een definitief besluit door Provinciale Staten genomen. Tegen de vaststelling van een verordening staan geen rechtsmiddelen open.

Wijzigingen Verordening

De Verordening water Noord-Brabant richt zich vooral tot waterschappen. In de Verordening worden twee soorten wijzigingen voorgesteld:

  • In het beheergebied van waterschap de Dommel wordt op vier trajecten de aanwijzing en normering van regionale waterkeringen aangepast. Bij Sint Oedenrode wordt een traject dat is gelegen om een sportpark verwijderd en de kades langs de Kleine Dommel, bij de Klotputten en bij knooppunt De Hogt langs de A67 worden toegevoegd.

  • De gebiedsbegrenzing van de beschermde gebieden waterhuishouding, natte natuurparels en attentiegebieden wordt aangepast. Deze wordt in overeenstemming gebracht met de wijzigingen in de begrenzing van het Natuur Netwerk Brabant in de Verordening ruimte Noord-Brabant en het Natuurbeheerplan 2020. Deze liggen gelijktijdig ter inzage. Voor een inhoudelijke toelichting op de wijzigingen kunt u terecht op www.brabant.nl/natuurbeheerplan

Inlichtingen

Heeft u vragen over dit ontwerp en de verdere procedure? Neem dan contact op met mevrouw D.A.B. van Zwieten-Seip via: dvzwieten@brabant.nl, of telefoon (073) 680 8066.

Contact

Ontwerp 4e wijziging Verordening water Noord-Brabant

Zie ook