Deze betreft het aanleggen en verwijderen van een afvoerleiding van bronbemalingswater en het gebruik van het gasexportstation, Tramweg ong. te Esbeek als uitvalsbasis voor onderhoudsproject “Hilvarenbeek-Ravenstein in het stiltegebied ‘De Utrecht’ in de gemeente Hilvarenbeek.

De activiteiten vinden plaats binnen en buiten de inrichting. Aangezien de regels in de Provinciale Milieuverordening niet van toepassing zijn op activiteiten binnen de inrichting, heeft de ontheffing slechts betrekking op activiteiten buiten de inrichting in het stiltegebied ‘De Utrecht’ in de gemeente Hilvarenbeek. Dit betreft activiteiten zoals: verkeersbewegingen personen- en vrachtwagens en het aanleggen/verwijderen van de afvoerleiding. In de periode van 1 april 2018 tot en met 31 augustus 2019 kan hierbij de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 30 november 2017) de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 26 februari 2018 tot 9 april 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis, Vrijthof 10 te Hilvarenbeek.
Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 681 2829. De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 26 februari 2018 tot 9 april 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook