Gedeputeerde Staten van Noord Brabant maken bekend dat zij, op grond van artikel 1.3 Wet milieubeheer alsmede artikel 7.1 juncto bepaling 4.1.1 (bijlage 8) van de verbodsbepalingen onder titel 2 van de Provinciale Milieuverordening, op 18 juli 2019 ontheffing hebben verleend aan Stichting Offroad Budel te Budel. De ontheffing heeft betrekking op het houden van een georganiseerde toertocht door het stiltegebied ‘Leenderbos’ in de gemeenten Valkenswaard, Heeze-Leende en Cranendonck, waarbij op 5 en 6 oktober 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden kan worden verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (welke is ingekomen op 4 juni 2019), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van:

  • de gemeente Valkenswaard, De Hofnar 15 te Valkenswaard;
  • de gemeente Heeze-Leende, Jan Deckersstraat 2 te Heeze;
  • de gemeente Cranendock, Capucijnerplein 1 te Budel.

Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s Hertogenbosch. U kunt daarvoor contact opnemen met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 6812829/ fax (073) 681 2534.

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 22 juli 2019 tot en met 2 september 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener;
  • de dagtekening;
  • een omschrijving van het bestreden besluit;
  • de gronden van het bezwaar.

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de

Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook