De ontheffing is voor activiteiten op de locatie Maastrichterweg 120 te Valkenswaard in het stiltegebied ‘De Malpie’, waarbij in de periode tussen 1 februari 2019 en 30 april 2019 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (ingekomen op 19 december 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 23 februari 2019 tot en met 6 maart 2019 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Valkenswaard, Markt 145 te Valkenswaard. Ook is het mogelijk gedurende deze periode de stukken in te zien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. Neem daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs, telefoon (073) 6812829. De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 23 februari 2019 tot en met 6 maart 2019 schriftelijk bezwaar indienen tegen het onderhavige besluit.

Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Contact

Ontheffing stiltegebied De Malpie

Zie ook