Het streven is o.a. een meer natuurlijke beekloop waardoor een natuurlijk, robuust systeem ontstaat waarin de natuur zich kan ontwikkelen maar dat ook bijdraagt aan droge voeten in natte tijden én voldoende water in droge tijden.
Het beekdal van de Tongelreep ligt tussen de Achelse Kluis en Valkenswaard en ten westen van het Leenderbos. Het is onderdeel van Natura 2000-gebied “Leenderbos, Groote Heide & De Plateaux”.

Stukken inzien

Op 13 maart 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het MER voor het project Herinrichting Tongelreep vrijgegeven voor inspraak.

Gedurende de inspraakperiode van 18 maart 2019 t/m 29 april 2019 ligt de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau tijdens reguliere openingstijden voor eenieder ter inzage op de volgende locaties:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • de gemeentekantoren te Heeze-Leende en Valkenswaard
  • het Waterschapshuis van Waterschap De Dommel, Bosscheweg 56, Boxtel.

De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

U kunt van 18 maart 2019 t/m 29 april 2019 uw reactie op de NRD digitaal indienen via het e-formulier

Schriftelijk reageren kan ook, gericht aan: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Herinrichting Tongelreep. Geef bij uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met mijn reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Informatiebijeenkomst

Op 14 maart 2019 heeft Waterschap De Dommel een informatiebijeenkomst gehouden in de Taamvenhoeve, over de concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). Geïnteresseerden zijn tijdens deze bijeenkomst op de hoogte gebracht van de inhoud van de NRD en het proces. Hier is al aangekondigd dat de NRD vanaf 18 maart 2019 ter inzage wordt gelegd en dat het mogelijk is om hierop in te spreken. Op 4 april 2019 is er van 14:00 uur tot 17:00 uur de mogelijkheid om specifieke vragen over de NRD voor te leggen aan medewerkers van de provincie Noord-Brabant en het Waterschap De Dommel. Dat gebeurt op afspraak. Dit moment vindt wederom plaatst in de Taamvenhoeve (Maastrichterweg 156 te Valkenswaard). Een afspraak plannen kan door een mail te sturen naar projecttongelreep@dommel.nl

Waarom een Notitie Reikwijdte en Detailniveau?

Voor het project Herinrichting Tongelreep wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming over de aanpak en uitvoering van het project. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke alternatieven en milieuaspecten in het MER onderzocht worden en hoe dat gaat gebeuren. De aanleiding voor het project ligt in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat als doel heeft om het gebied bestendiger te maken tegen een overbelasting van stikstof, en daarnaast in de Kaderrichtlijn Water (KRW). Voor het realiseren van het project worden een Projectplan Waterwet (PPWW), een Provinciaal Inpassingsplan (PIP) en een milieueffectrapportage (MER) opgesteld.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073-6812812.

Contact

Milieueffectrapport Herinrichting Tongelreep

Zie ook