Vanwege de vele soorten flora en fauna die in het bos voorkomen is het Ulvenhoutse Bos aangewezen als Natura2000-gebied. Het gebied is in juli 2015 tevens aangewezen als natuurherstelgebied in het kader van het project Programmatische Aanpak Stikstof (PAS). Voor het herstel van de natuur worden zowel in het bos zelf als in de omgeving maatregelen genomen. Daarvoor worden een Provinciaal Inpassingsplan (PIP), een milieueffectrapportage (MER) en Projectplan Waterwet (PPWW) opgesteld.

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Voor het project PAS Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos wordt een milieueffectrapport (MER) opgesteld. Het MER heeft als doel om het milieubelang een volwaardige rol te geven in de besluitvorming. Het opstellen van een MER begint met een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD). In de NRD wordt aangegeven welke alternatieven en milieuaspecten in het MER onderzocht gaan worden en hoe dat gaat gebeuren.

Stukken inzien

Op 18 februari 2019 heeft het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant de NRD voor het project PAS Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos vrijgegeven voor inspraak. De stukken zijn te downloaden van 21 februari 2019 t/m 4 april 2019. Ook ligt de NRD tijdens reguliere openingstijden fysiek ter inzage op de volgende locaties:

  • het Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch
  • de gemeentekantoren te Breda en Alphen-Chaam

Reageren

U kunt van 21 februari 2019 t/m 4 april 2019 uw reactie op de NRD digitaal indienen via:

U kunt ook schriftelijk reageren gericht aan: Provincie Noord-Brabant, Gedeputeerde Staten, Postbus 90151, 5200 MC ’s-Hertogenbosch onder vermelding van: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Kwelherstel het Ulvenhoutse Bos. Geef in uw reactie duidelijk aan over welk hoofdstuk, welke paragraaf of welke bijlage uw opmerking gaat. Het is niet nodig uw reactie op meerdere wijzen in te dienen, enkel digitaal of schriftelijk is voldoende.

Wat gebeurt er met uw reactie?

Alle zienswijzen worden voorzien van een reactie en opgenomen in een Nota van Zienswijzen. Daarin staat hoe de zienswijzen worden meegenomen in het uit te werken MER. U krijgt daarna uiteraard nog de gelegenheid om op het MER te reageren. De Commissie voor de milieueffectrapportage wordt om advies gevraagd over de NRD. Wij verzoeken de commissie om daar ook de ingediende zienswijzen bij te betrekken.

Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met het Brabant Loket, telefoon 073-6812812.

Informatiebijeenkomst

U bent van harte welkom op de informatiebijeenkomst over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau voor het project PAS Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos. Op donderdag 28 februari is er van 's middags 15.00 uur tot 's avonds 20.30 uur in de Fazanterie te Ulvenhout gelegenheid kennis te nemen van de NRD en de voorgenomen inrichtingsmaatregelen.

Contact

Kwelherstel in het Ulvenhoutse Bos

Zie ook