Het betreft activiteiten in de deelgebieden Kanonsberg/Munse Heide in het stiltegebied ‘De Maashorst’, waarbij in de periode tussen 19 februari 2018 en 30 juni 2018 de ervaring van de natuurlijke geluiden wordt verstoord.

Stukken inzien

Het verzoek (welke is ingekomen op 6 februari 2018), de ontheffing en de bijbehorende stukken liggen vanaf 15 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 tijdens openingsuren ter inzage op het gemeentehuis van de gemeente Uden, Markt 145 te Uden, het gemeentehuis van de gemeente Bernheze, Kerkstraat 39 te Heesch, het gemeentehuis van de gemeente Landerd, Kerkstraat 39 te Heesch en het gemeentehuis van de gemeente Oss, Raadhuislaan 2 te Oss.

Ook kunt u de stukken inzien in het Provinciehuis van Noord-Brabant, Brabantlaan 1 te ’s-Hertogenbosch. U neemt daarvoor contact op met de heer ing. J.G.F. de Wijs. Telefoon (073) 681 2829. De stukken zijn ook te downloaden.

Reageren

Belanghebbenden kunnen op grond van het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht vanaf 15 februari 2018 tot en met 29 maart 2018 schriftelijk bezwaar indienen tegen het besluit. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, Postbus 90151, 5200 MC 's-Hertogenbosch. Volgens artikel 6:5, lid 1 Awb dient het bezwaarschrift ondertekend te zijn en ten minste te bevatten:

  • de naam en het adres van de indiener
  • de dagtekening
  • een omschrijving van het bestreden besluit
  • de gronden van het bezwaar

Degene die gebruikmaakt van de mogelijkheid een bezwaarschrift in te dienen kan op grond van artikel 8:81 Awb bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA 's-Gravenhage om een voorlopige voorziening vragen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Zie ook