Toelichting op de kolommen en overzicht van de verleende subsidies:

 • Nummer: het nummer van de verlening in het subsidieregister, waaraan kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Datum: de datum waarop de subsidie is verleend.
 • Ontvanger: dit is degene die het subsidiebedrag ontvangt. Dit kan een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Het kan ook een particulier persoon zijn. In dat laatste geval wordt vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens alleen vermeld dat het om een particulier gaat.
 • Onderwerp: de projectomschrijving
 • Bedrag: het bedrag dat is verleend, waarvoor de subsidie-ontvanger één of meerdere tegenprestaties levert.
 • Regeling: het wettelijke voorschrift op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: geeft aan, aan welk provinciaal beleidsdoel het project bijdraagt.
 • Autonoom: geeft aan of de subsidie wordt verstrekt met eigen middelen van de provincie Noord-Brabant. In het geval het eigen (autonome) middelen betreft, dan staat in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: geeft aan of het Rijk bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: geeft aan of de Europese Commissie bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de subsidie wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de subsidie betrekking heeft.
 • Eenmalig: geeft aan of een subsidie voor projectmatige activiteiten of structureel wordt verstrekt. Is de subsidie eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Stimulus

Stimulus Programmamanagement is een onderdeel van de provincie Noord-Brabant, dat in opdracht van de Europese Commissie en het Rijk een aantal Europese subsidieprogramma’s uitvoert voor o.a. de provincie Noord-Brabant. Stimulus beheert een aantal subsidieprogramma’s en faciliteert bij het aanvragen van subsidies. 

De door Stimulus verleende subsidies:

Zie ook