Toelichting rubrieken:

 • Nummer verlening: dit is het nummer van de verlening in het subsidieregister, waaraan kan worden gerefereerd bij vragen of opmerkingen.
 • Datum verlening: dit is de datum waarop de subsidie is verleend.
 • Ontvanger: dit is degene die het subsidiebedrag ontvangt. Dit kan een rechtspersoon zijn, bijvoorbeeld een bedrijf of instelling. Het kan ook een particulier persoon zijn. In dat laatste geval wordt vanwege de Wet bescherming persoonsgegevens alleen vermeld dat het om een particulier gaat.
 • Onderwerp: de beschrijving van het project.
 • Verleend bedrag: dit is het bedrag dat is verleend, waarvoor de subsidieontvanger één of meerdere activiteiten uitvoert. Dit is de maximale aanspraak.
 • Betalingen huidig jaar: het gedeelte van de subsidie dat dit jaar tot uitbetaling komt.
 • Betalingen toekomstige jaren: het gedeelte van de subsidie dat in toekomstige jaren tot uitbetaling komt of waarvan nog niet bekend is wanneer het betaald gaat worden.
 • Regeling: dit is het wettelijke voorschrift op grond waarvan de subsidie wordt verleend. Meer informatie over de regelingen is te vinden in de Regelingenbank.
 • Doelstelling: dit geeft aan, aan welk provinciaal beleidsdoel het project bijdraagt.
 • Autonoom: dit geeft aan of de subsidie wordt verstrekt met eigen middelen van de provincie Noord-Brabant. In het geval het eigen (autonome) middelen betreft, dan staat in deze rubriek ‘ja’.
 • Rijks: dit geeft aan of het Rijk bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Europees: dit geeft aan of de Europese Commissie bij deze subsidie (ook) middelen beschikbaar stelt. Is dit het geval, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.
 • Programma: dit geeft aan uit welk programma van de provinciale begroting de subsidie wordt verstrekt. Op deze manier is inzichtelijk op welk beleidsterrein de subsidie betrekking heeft.
 • Eenmalig: dit geeft aan of een subsidie voor projectmatige activiteiten of structureel wordt verstrekt. Is de subsidie eenmalig, dan staat er in deze rubriek ‘ja’.

Contact

Subsidies verleend door de provincie

Zie ook