Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer (12)

 1. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie

  11-02-2020

  De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

  Bron: Producten
 2. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  21-01-2020

  Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein. Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

  Bron: Producten
 3. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenenen, subsidie

  14-02-2020

  Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

  Bron: Producten
 4. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  14-02-2020

    Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie.  

  Bron: Producten
 5. Transitie veehouderijen - omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, subsidie

  24-02-2020

  Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

  Bron: Producten