Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer (12)

 1. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie

  24-06-2021

  De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

  Bron: Producten
 2. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  13-07-2021

  Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein. Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft de natuurwaarden en kenmerken van het natuurterrein en landschapselement. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

  Bron: Producten
 3. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

  24-06-2021

  Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

  Bron: Producten
 4. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  24-06-2021

  Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Een combinatie van verwervingsactiviteiten is ook subsidiabel.

  Bron: Producten
 5. Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, subsidie

  24-06-2021

  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschaps-, en waterelementen, wandelpaden over boerenland en randen. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

  Bron: Producten
 6. Transitie veehouderijen - omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, subsidie

  15-07-2021

  Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

  Bron: Producten