Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer (13)

 1. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie

  01-10-2020

  De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel, een natuurvriendelijke oever of schraalland in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

  Bron: Producten
 2. Natuur - Leefgebied van de bij, subsidie

  19-10-2020

  Gemeenten die overstappen op ecologisch wegbermbeheer van gemeentewegen buiten de bebouwde kom komen in aanmerking voor subsidie. Ook privaatrechtelijke rechtspersonen of samenwerkingsverbanden daarvan kunnen subsidie aanvragen voor het verbeteren van het leefgebied van bijen op percelen met een agrarische bestemming. 

  Bron: Producten
 3. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  16-10-2020

  Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein. Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

  Bron: Producten
 4. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie

  14-08-2020

  Projecten voor het aanleggen van een ecologische verbindingszone komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Dit kan gaan om een natte of droge ecologische verbindingszone of om stapstenen

  Bron: Producten
 5. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie

  14-08-2020

  Projecten voor grondverwerving, functiewijziging en inrichting van het Natuurnetwerk Noord-Brabant (niet zijnde EVZ) komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. 

  Bron: Producten
 6. Stimuleringsregeling landschap Noord-Brabant, subsidie

  22-10-2020

  De Stimuleringsregeling Landschap is een regeling van provincie, gemeenten en waterschappen in Noord-Brabant om landschapsbeheer door particuliere grondeigenaren te stimuleren. Deze grondeigenaren kunnen een vergoeding aanvragen voor de aanleg en het beheer van landschapselementen en wandelpaden over boerenland. Daarbij horen ook vergoedingen als tegemoetkoming voor de inbreng van landbouwgrond bij de aanleg van nieuwe landschapselementen.

  Bron: Producten
 7. Transitie veehouderijen - omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, subsidie

  25-09-2020

  Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

  Bron: Producten