Natuur en landschap: Landschaps- en natuurbeheer (13)

 1. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie

  14-12-2018

  De provincie verstrekt subsidie voor de aanleg van beplanting, poel of natuurvriendelijke oever in gebieden met een natuur- of agrarische bestemming. Ook voor het herstel van een cultuurhistorisch landschapselement kan subsidie worden aangevraagd.

  Bron: Producten
 2. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie

  17-12-2018

  Projecten die zich richten op het uitvoeren van PAS-herstelmaatregelen of Natura 2000-maatregelen komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Ook projecten die betrekking hebben op het inrichten van nieuwe natuur op de voor PAS benodigde percelen zijn subsidiabel.

  Bron: Producten
 3. Natuur - Ondernemen voor natuur, subsidie

  13-11-2018

  Projecten die zich richten op de aanleg van nieuwe natuur, komen in aanmerking voor subsidie. Ook het opstellen en uitvoeren van een businesscase gericht op het beheren van natuur en landschap en de biodiversiteit van gronden die binnen en buiten landgoederen liggen, is subsidiabel. Tot slot zijn ook plannen die nieuwe bronnen van inkomsten ontwikkelen voor de natuur en het landschap subsidiabel. Ondernemingen en eigenaren van landgoederen, kunnen subsidie aanvragen.

  Bron: Producten
 4. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie

  08-01-2019

  Natuurbeheerders met natuurgrond in het Natuurnetwerk Brabant kunnen subsidie krijgen voor natuur- en landschapsbeheer. Tevens kan subsidie worden verstrekt voor begrazing, monitoring en recreatief toegankelijk maken en houden van het natuurterrein. Een beheersubsidie is een vergoeding voor het beheer van natuur- en landschapselementen waaraan een specifiek beheertype is gekoppeld. Een beheertype beschrijft aan welke terreinkenmerken het terrein moet voldoen. Het ‘Natuurbeheerplan Noord-Brabant 2016’ omschrijft voor welke beheertypes subsidie mogelijk is. U kunt hiervoor de Natuurbeheerplankaart bekijken.

  Bron: Producten
 5. Transitie veehouderijen - omschakeling naar natuurinclusieve landbouw, subsidie

  18-12-2018

  Voor het opstellen van een businessplan met betrekking tot het omschakelen naar natuurinclusieve landbouw kan subsidie worden aangevraagd. Onder natuurinclusieve landbouw wordt verstaan een landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert in balans met de natuurlijke omgeving, natuurlijke hulpbronnen integreert in de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond het bedrijf.

  Bron: Producten