Milieu en energie: Bodem en grond (5)

 1. Bijdrageregeling interbestuurlijk programma Zuidoostelijke zandgronden Limburg Noord-Brabant, subsidie

  22-10-2020

  Een bijdrage kan worden verstrekt voor projecten gericht op het verbeteren van de milieucondities bodem, water en lucht en de kwaliteit van de leefomgeving in de Zuidoostelijke zandgronden, uitgewerkt in het Interbestuurlijk Actieprogramma Zuidoostelijke Zandgronden, opgenomen in bijlage 1 behorende bij deze regeling.

  Bron: Producten
 2. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie

  29-10-2019

  Bent u eigenaar of erfpachter van een bedrijfsterrein met verontreinigde bodem dat u wilt saneren? Dan kunt u in aanmerking komen voor subsidie. Voorwaarde is dat u voor 1995 eigenaar van het terrein was dat verontreiniging voor 1975 veroorzaakte. Soms wordt hier een uitzondering op gemaakt. U kunt de subsidie aanvragen bij de provincie.

  Bron: Producten
 3. Drugsafval opruimen, subsidie

  14-08-2020

  Gemeenten, omgevingsdiensten en waterschappen die in de periode 2019 tot en met november 2020 kosten hebben gemaakt voor het opruimen van drugsafval, kunnen hiervoor een subsidie krijgen. Daarnaast kunnen ook particulieren die eigenaar of erfpachter van een locatie met drugsafvaldumping zijn, van de regeling gebruik maken. Dat geldt ook voor Staatsbosbeheer als eigenaar van dergelijke locaties.

  Bron: Producten
 4. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie

  14-08-2020

  Projecten gericht op de totstandkoming van een kavelruil komen in aanmerking voor subsidie van de provincie. Het project moet gericht zijn op het toevoegen van minimaal 25% van de uitgeruilde grond aan het Natuur Netwerk Brabant.

  Bron: Producten