1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B Naar boven

 1. Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
 2. Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
 3. Badinrichting, ontheffing voorschriften
 4. Badinrichting, voorlichting en klachten
 5. Basisregistratie ondergrond
 6. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 7. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 8. Begroting, subsidie
 9. Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie
 10. Beroepschrift indienen
 11. Bezwaar tegen beslissing provincie (Het formulier kunt u alleen gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen een schriftelijk besluit van de provincie. Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de belastingsamenwerking gaat u naar de website van belastingsamenwerking.)
 12. Bibob-onderzoek
 13. Bijdrageverordening deltaplan hoge zandgronden, subsidie
 14. Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
 15. Bodem, melding verontreiniging of aantasting
 16. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie (U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.)
 17. Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
 18. Bodemsanering, machtigingsformulier
 19. Bodemverontreiniging door dunne mest, melding
 20. Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
 21. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
 22. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 23. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 24. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie (Let op: Als u een subsidie wilt aanvragen downloadt u het formulier, vult deze in en stuurt het dan per post op. Digitaal indienen is niet mogelijk!)

N Naar boven

 1. Nationale ombudsman
 2. Natuur - Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, subsidie
 3. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag adviseren wij u contact op te nemen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer (zie voor contactgegevens hieronder). Zij kunnen u helpen met het opstellen van de subsidieaanvraag.)
 4. Natuur - Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten, subsidie (Van 5 februari 2020 tot en met 3 maart 2020 kunt u hiervoor subsidie aanvragen. Aanvragen die na 3 maart 2020 binnenkomen kunnen niet meer in behandeling worden genomen.)
 5. Natuur - Groen Blauw Stimuleringskader, subsidie
 6. Natuur - Leefgebied van de bij, subsidie
 7. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie (   )
 8. Natuur en landschap, klachtmelding
 9. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u aanvragen tussen 15 november 2020 en 31 december 2020 volgens de dan geldende Subsidieregeling. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de openstelling te beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.)
 10. Natuurnetwerk - Europese subsidieaanvraag, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.  )
 11. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 12. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenenen, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.  )
 13. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 14. Natuurnetwerk Nederland, vaststelling