1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B Naar boven

 1. Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
 2. Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
 3. Badinrichting, ontheffing voorschriften
 4. Badinrichting, voorlichting en klachten
 5. Basisregistratie ondergrond
 6. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 7. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 8. Begroting, subsidie
 9. Beroepschrift indienen
 10. Bezwaar tegen beslissing provincie (Het formulier kunt u alleen gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen een schriftelijk besluit van de provincie. Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de belastingsamenwerking gaat u naar de website van belastingsamenwerking: https://www.bwbrabant.nl/bezwaar.)
 11. Bibob-onderzoek
 12. Bijdrageregeling Actie- en Investeringsagenda Coronaherstel Noord-Brabant, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 13. Bijdrageregeling beeklandschappen, subsidie
 14. Bijdrageregeling Klimaatadaptatieprojecten Noord - Brabant, subsidie
 15. Bijdrageregeling Regionale mobiliteitsprogramma's, subsidie
 16. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Deltaprogramma Maas, subsidie
 17. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Hoogwaterveiligheid 's-Hertogenbosch, Crèvecoeur, subsidie
 18. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Lob van Gennep, subsidie
 19. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Meanderende Maas, subsidie
 20. Bijdrageregeling Rivierverruimingsprojecten Maas - Rivierverruimingsproject Verlengde brug Veerweg Alphen, subsidie
 21. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave, subsidie
 22. Bijdrageregeling SmartwayZ.NL - Infrastructuele deelopgaven, subsidie
 23. Bijdrageregeling verkeersmaatregelen Dommelen-Zuid, subsidie
 24. Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
 25. Bodem, melding verontreiniging of aantasting
 26. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie (U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.)
 27. Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
 28. Bodemsanering, machtigingsformulier
 29. Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
 30. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
 31. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie
 32. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie
 33. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt. Wellicht krijgt de regeling een vervolg. We hopen hierover in het tweede kwartaal van 2021 meer duidelijkheid te hebben. Houd voor het laatste nieuws de site van het Cultuurfonds Noord-Brabant in de gaten.)

N Naar boven

 1. Nationale ombudsman
 2. Natuur - Aanleg faunavoorzieningen gemeentewegen, subsidie
 3. Natuur - Aanleg landschapselement en herstel cultuurhistorisch landschapselement, subsidie (Wij adviseren u voorafgaande aan het indienen van een aanvraag contact op te nemen met het Coördinatiepunt Landschapsbeheer.)
 4. Natuur - Bestrijding invasieve exoten Natura - 2000, subsidie
 5. Natuur - Bestrijding invasieve exoten Natura 2000, subsidie
 6. Natuur - Herstel en behoud vennen: uitvoering en onderzoek, subsidie
 7. Natuur - Natura 2000/PAS, subsidie
 8. Natuur - Samenwerking en bestrijding invasieve exoten, subsidie
 9. Natuur- en landschapsbeheer - Agrarisch natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken. Subsidie is verleend aan 4 agrarische collectieven: Agrarisch Natuurbeheer Midden-Brabant Agrarisch Natuurbeheer West-Brabant Agrarisch Natuurbeheer Oost-Brabant Collectief Deltaplan Landschap )
 10. Natuur- en landschapsbeheer, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u aanvragen tussen 15 november 2021 en 31 december 2021 volgens de dan geldende Subsidieregeling. Wij adviseren u om een half jaar voorafgaand aan de openstelling te beginnen met de voorbereidingen en contact op te nemen met een natuurcollectief.)
 11. Natuurnetwerk - Europese subsidieaanvraag, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 12. Natuurnetwerk - Kavelruil, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 13. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting EVZ's en stapstenen, subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)
 14. Natuurnetwerk - verwerving, functiewijziging en inrichting NNB (niet zijnde EVZ), subsidie (Voor het indienen van een aanvraag wordt geadviseerd om eerst contact op te nemen met de Werkeenheid Natuurnetwerk Brabant. Zij kunnen u helpen bij het opstellen van een aanvraag. Zie hieronder voor de contactgegevens.)