1. A
 2. B
 3. C
 4. D
 5. E
 6. F
 7. G
 8. H
 9. I
 10. J
 11. K
 12. L
 13. M
 14. N
 15. O
 16. P
 17. Q
 18. R
 19. S
 20. T
 21. U
 22. V
 23. W
 24. X
 25. Y
 26. Z

B Naar boven

 1. Badinrichting legionellapreventie, informatieplicht houder
 2. Badinrichting oprichten, wijzigen of uitbreiden, melding
 3. Badinrichting, ontheffing voorschriften
 4. Badinrichting, voorlichting en klachten
 5. Basisregistratie ondergrond
 6. Begroting en jaarrekening van gemeente, inleveren bij provincie
 7. Begroting en rekening waterschappen, vaststelling door provincie
 8. Begroting, subsidie
 9. Bemiddeling gemeenten en waterschappen door provincie
 10. Beroepschrift indienen
 11. Bezwaar tegen beslissing provincie (Het formulier kunt u alleen gebruiken als u bezwaar wilt maken tegen een schriftelijk besluit van de provincie. Als u bezwaar wilt maken tegen een besluit van de belastingsamenwerking gaat u naar de website van belastingsamenwerking.)
 12. Bibob-onderzoek
 13. Bijdrageverordening deltafonds hoge zandgronden, subsidie
 14. Bijzonder transport provinciale vaarweg, ontheffing
 15. Bodem, melding verontreiniging of aantasting
 16. Bodemsanering bedrijventerreinen, subsidie (U kunt voor dit product alleen nog subsidie aanvragen als het bedrijventerrein vóór 1 januari 2008 is aangemeld voor de bedrijvenregeling.)
 17. Bodemsanering, instemming evaluatieverslag
 18. Bodemsanering, machtigingsformulier
 19. Bodemverontreiniging door dunne mest, melding
 20. Bouwen of werken openbare weg, vergunning en ontheffing
 21. Bouwen over een vaarweg, vergunning en ontheffing
 22. Buurtfonds - Buurtcultuur, subsidie (Let op: Als u een subsidie wilt aanvragen downloadt u het formulier, vult deze in en stuurt het dan per post op. Digitaal indienen is niet mogelijk!)
 23. Buurtfonds - Buurtnatuur en buurtwater, subsidie (Let op: Als u een subsidie wilt aanvragen downloadt u het formulier, vult deze in en stuurt het dan per post op. Digitaal indienen is niet mogelijk! )
 24. Buurtfonds - Schoolpleinen van de toekomst, subsidie (Let op: Als u een subsidie wilt aanvragen downloadt u het formulier, vult deze in en stuurt het dan per post op. Digitaal indienen is niet mogelijk!)

V Naar boven

 1. Veranderen van provinciale wegen: vergunning voor bewegwijzering
 2. Vergoedingen en rechtsmiddelen
 3. Verkeer en vervoer - Goederenvervoer, subsidie
 4. Verkeer en vervoer - Landelijk verbeterprogramma overwegen, subsidie
 5. Verkeer en vervoer - Recreatieve fietsroutes voor utilitair medegebruik, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat het subsidieplafond is bereikt.)
 6. Verkeer en vervoer - Regiotaxi, subsidie
 7. Verkeer en vervoer - Snelfietsroutes, subsidie
 8. Verkeer en vervoer - Spoor, hoogwaardig openbaar vervoer en knooppunten, subsidie
 9. Verkeer en vervoer - Veerdiensten in het fietsnetwerk, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdat de aanvraagtermijn is verstreken.)
 10. Verkeer en vervoer - Verkeers- en vervoersprojecten GGA, subsidie (Onderstaande subsidie kunt u alleen nog op inhoud raadplegen. U kunt geen aanvraag meer indienen omdatde aanvraagtermijn is verstreken. De declaratieformulieren op deze pagina blijven beschikbaar. )
 11. Verkeersbesluit, verzoek
 12. Verordening bijzondere voordelen gemeenteraad en commissies, kennisneming door provincie
 13. Verordening Ruimte Noord-Brabant, ontheffing
 14. Verordening ruimte Noord-Brabant, verzoek herbegrenzing
 15. Verordening ruimte, ontheffing
 16. Vervoer gevaarlijke stoffen over vaarwegen, ontheffing
 17. Voorlopige voorziening
 18. Voorziening onverwijlde bijstand
 19. Vouchers agrarische bouwpercelen, subsidie
 20. Vuurwerk ontbranden, melding of toestemming (In het kader van invoering eHerkenning bij provincies zijn de formulieren beschikbaar in versie voor DigiD en eHerkenning. Per 30 maart vervalt het oude formulier.)
 21. Vuurwerk, bedrijfsvergunning (Na 1 juli 2012 hoeft u deze vergunning niet meer aan te vragen.)
 22. Vuurwerk, opslag en verkoop