Samenvatting

Heeft u bezwaar gemaakt tegen een besluit van de provincie? Of tegen een besluit van een organisatie die namens de provincie handelt? Of is uw bezwaar toe- of afgewezen? Dan kunt u hiertegen in beroep gaan. 

De bestuursorganen van de provincie nemen besluiten. Nadat u een provinciaal besluit heeft ontvangen waartegen beroep openstaat (bijv. een beslissing op bezwaar waarin het bezwaar is afgewezen), kunt u een beroepschrift indienen bij de bestuursrechter als u het niet eens bent met het provinciale besluit. In het besluit van de provincie staat vermeld bij welke bestuursrechter u in beroep kunt gaan. Dit is vaak de rechtbank, maar dat hoeft niet.

Het beroepschrift moet over het algemeen uiterlijk zes weken nadat het besluit door de provincie is bekendgemaakt door de bestuursrechter ontvangen zijn.

In de beroepsprocedure bent u niet verplicht een advocaat in te schakelen. Het mag wel. Wilt u iemand namens u in beroep laten gaan? Dat kan. Die persoon hoeft geen advocaat te zijn. Stuur wel uw schriftelijke machtiging mee met het beroepschrift.

Vaak krijgt u een uitnodiging voor een rechtszitting, waar u uw beroepschrift mondeling kunt toelichten. U mag dit door uw advocaat of gemachtigde laten doen.

Als u in beroep gaat, betekent dit niet dat het genomen besluit ongeldig is. Dat besluit is gewoon rechtsgeldig. Wilt u dat het besluit van de provincie tijdens uw beroepsprocedure wordt opgeschort? Dan kunt u een verzoek om een zogeheten ‘voorlopige voorziening’ indienen. Doe dit bij de voorzieningenrechter van het rechtscollege.

Het beroepschrift mag in een vreemde taal zijn geschreven. Voor een goede afhandeling kan een vertaling noodzakelijk zijn. U moet zelf zorgen voor deze vertaling. Voor meer informatie over het indienen van een beroepschrift wordt verwezen naar www.rechtspraak.nl.

Uw beroepschrift moet binnen 6 weken zijn ingediend bij de bestuursrechter. Deze 6 weken gaan in vanaf de bekendmaking (verzenddatum) van het provinciale besluit.

U dient een schriftelijk beroepsschrift in met de volgende punten erin verwerkt:

  • uw naam, adres en handtekening
  • de dagtekening van het beroepschrift
  • een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht
  • de reden(en) van het beroep

Als u het niet eens bent met de uitspraak van de bestuursrechter, kunt u in de regel binnen 6 weken hoger beroep bij de hogere bestuursrechter instellen. In de uitspraak van de bestuursrechter staat bij welke hogere bestuursrechter u in hoger beroep kunt gaan.

17-04-2024