Samenvatting

Onze provincie bloeit dankzij de inzet van integere en betrouwbare ondernemers. Helaas komt criminaliteit ook in onze provincie voor en kan deze zich zelfs vermengen met legale activiteiten. De Wet Bibob helpt ons om de integriteit van zowel het openbaar bestuur als het bedrijfsleven te beschermen. Dit doen we door het uitvoeren van een onderzoek naar de achtergrond en integriteit van personen en bedrijven waarmee we zakendoen. Door dit onderzoek verkleinen we de kans op oneerlijke concurrentie, fraude en zelfs witwassen van crimineel geld.

Formulier

Als u een vergunning of subsidie aanvraagt, deelneemt aan een aanbesteding (overheidsopdracht) of een vastgoedtransactie met de provincie aangaat, kan er een Bibob-onderzoek naar u worden ingesteld. Maar ook nadat u de vergunning of subsidie heeft, de aanbesteding aan u is gegund of de vastgoedtransactie is gesloten, kan de provincie nog steeds een Bibob-onderzoek naar u instellen. Dit benadrukt het belang dat de provincie hecht aan het waarborgen van de integriteit.

In de Wet Bibob staat in welke specifieke gevallen de provincie de Wet Bibob kan toepassen.

De provincie Noord-Brabant heeft op 11 oktober 2022 eigen beleid vastgesteld over hoe zij de Wet Bibob toepast in de provincie Noord-Brabant.

Ten behoeve van het Bibob-onderzoek vult u een Bibob-vragenformulier in.

Indien u vragen heeft over de uitvoering van de Wet Bibob, kunt u contact opnemen met de Bibob-eenheid via e-mail bibob@brabant.nl of via het algemene telefoonnummer 073-6812812. Deze eenheid, onderdeel van het Kabinet van de commissaris van de Koning van provincie Noord-Brabant, verricht het Bibob-onderzoek en bereidt de Bibob-dossiers voor ten behoeve van besluitvorming in het college van Gedeputeerde Staten.

Vooropgesteld: Alle informatie die we verzamelen en gebruiken in het kader van het Bibob-onderzoek, behandelen we vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsverplichting van de Wet Bibob. Dit betekent dat iedereen die in het kader van deze wet de beschikking krijgt over deze gegevens, verplicht is tot geheimhouding daarvan, tenzij de Wet Bibob het uitdrukkelijk toestaat. De Wet open overheid (Woo) is niet van toepassing op deze informatie.

De provincie begint het eigen onderzoek op het moment dat aan u is medegedeeld dat er een Bibob-onderzoek plaatsvindt en/of aan u een Bibob-vragenformulier is uitgereikt. Het vragenformulier bevat vragen over uw bedrijfsstructuur, de financiering van uw bedrijf en de bij uw bedrijf betrokken relaties. Juist omdat het onderzoek gericht is op uw integriteit en die van de personen die bij uw onderneming betrokken zijn, is het erg belangrijk dat u dit vragenformulier (en de bijlagen) volledig en naar waarheid invult.  Als u dat niet doet, kan dat verstrekkende gevolgen hebben. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het buiten behandeling laten van uw aanvraag.

Naast het Bibob-vragenformulier halen wij nog gegevens op uit diverse bronnen, zoals politieregisters, de justitiële documentatie, Belastingdienst en dergelijke. Op basis van al deze informatie bepalen wij of er sprake is van een mogelijk gevaar voor misbruik van de vergunning, subsidie, overheidsopdracht of vastgoedtransactie. In sommige gevallen vragen we het Landelijk Bureau Bibob (LBB) nog om advies. In dat geval laten wij dit aan u weten.

Op basis van het eigen onderzoek en het eventueel gevraagde LBB-advies neemt de provincie een besluit over uw (aanvraag om) beschikking, de overheidsopdracht of vastgoedtransactie.

Als uit onderzoek blijkt dat er geen bijzonderheden zijn, staat de Wet Bibob het nemen van een positief besluit niet in de weg.

Zijn er wel bijzonderheden, dan kunnen er bijvoorbeeld extra voorwaarden aan het besluit worden verbonden. In het geval dat er gevaar bestaat voor misbruik van de beschikking, de aanbesteding of de vastgoedtransactie of dat er oneerlijk verdiend geld binnen uw onderneming omgaat, kan de provincie een negatief besluit nemen door de beschikking, aanbesteding of vastgoedtransactie te weigeren. Ook een eerder genomen positief besluit kan worden ingetrokken. Voordat een dergelijk besluit wordt genomen, mag u een reactie geven op de verzamelde informatie en het eventuele advies van het LBB. De provincie betrekt deze reactie bij het nemen van het uiteindelijke besluit.

Tegen een Bibob-onderzoek zelf kunt u geen bezwaar maken. Dat kunt u uiteraard wel tegen het primaire besluit dat gebaseerd is op een Bibob-advies. Na de bezwaarprocedure kunt u in beroep gaan bij de bestuursrechter.

09-01-2024